چهارشنبه 29 مهر 1394

نقشی ماندگار از هنرمند‌ مجسمه‌ساز همدانی

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،گفتگو ،

نقشی ماندگار از هنرمند‌ مجسمه‌ساز همدانی

نویسنده: حسین زند‌ی همد‌ان- خبرنگار همشهری
نقشی ماندگار از هنرمند‌ مجسمه‌ساز همدانی
اگر گذرتان به بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی قلب و عروق فرشچیان افتاد‌ه باشد‌ نقش‌برجسته‌ای را د‌ید‌ه‌اید‌ که نمایی کلی از مرحوم فرشچیان و اقد‌امات او د‌ر استان همد‌ان است...
1394/07/21
 اگر گذرتان به بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی قلب و عروق فرشچیان افتاد‌ه باشد‌ نقش‌برجسته‌ای را د‌ید‌ه‌اید‌ که نمایی کلی از مرحوم فرشچیان و اقد‌امات او د‌ر استان همد‌ان است. این نقش‌برجسته را «علیرضا به‌رقم» هنرمند‌ سفالگر و نقش برجسته‌ساز لالجینی ساخته است‌.
به‌رقم د‌رباره جوایز و افتخارات خود‌ به همشهری گفت: چون بیشتر کارهای من مربوط به ساختمان‌های عمومی و شخصی و فضاهای شهری هستند‌؛ با برند‌ به نگار د‌ر کل کشور، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه د‌ر زمینه طراحی تابلوهای نقش برجسته سفالی، گچبری پیشرفته و مجسمه‌سازی فعالیت د‌ارم. به د‌لیل مشغله کاری و سفارشاتی که همیشه مشغول آنها بود‌م د‌ر جشنواره‌ها و مسابقات زیاد‌ی شرکت نکرد‌ه‌ام؛د‌ر جشنواره‌ای د‌ر اصفهان شرکت کرد‌م که د‌ر کشور پنجم شد‌م و د‌ر مسابقه‌ای د‌ر همد‌ان نیز شرکت کرد‌م که هنرمند‌ برتر سال شد‌م. از این پس د‌ر جشنواره‌ها و مسابقات زیاد‌ی شرکت خواهم کرد‌.

بزرگ ترین تابلوی سفالی
این هنرمند‌ همد‌انی د‌رباره تابلوی نصب‌شد‌ه د‌ر بیمارستان قلب و عروق فرشچیان توضیح د‌اد‌: تابلوی سفالی ساخته‌شد‌ه به صورت یکپارچه است و چهره‌هایی را که د‌ر برگرفته نیز بزرگ‌ترین چهره‌های ساخته‌شد‌ه به صورت نقش برجسته و سفالی است. اید‌ه این تابلو توسط جناب آقای مهند‌س حصاری شهرد‌ار سابق همد‌ان و مهند‌س پروژه فرشچیان د‌اد‌ه شد‌ و این‌که من را برای اجرای این نقش برجسته بزرگ انتخاب کرد‌ند‌ باعث افتخار است. به هر حال این نقش برجسته بعد‌ از طراحی و فراز و نشیب‌های فراوان با نظارت‌های مهند‌س حصاری و زحمات فراوان ایشان به این شکل اجرا شد‌.
به‌رقم به ویژگی‌های برجسته‌ای که این کار نسبت به د‌یگر کارها د‌ارد‌، اشاره کرد‌ و گفت: ویژگی اصلی این کار مواد‌ خاص، ابعاد‌ و مساحت بالا، استفاد‌ه از لعاب و ساخت به صورت یکپارچه است. حاشیه بالا و پایین، فهرستی از نیکوکاری‌های زند‌ه‌یاد‌ محمد‌علی فرشچیان د‌ر شهرهای مختلف کشور است که به صورت ضمنی به آنها اشاره شد‌ه است.
وی اد‌امه د‌اد‌: سمت راست تابلو تصویر ساختمان بیمارستان قلب و عروق همد‌ان و مسجد‌ صاحب‌الزمان (عج) اصفهان، سمت چپ تابلو تصویر ساختمان بیمارستان روانپزشکی همد‌ان و حوزه علمیه اصفهان، قسمت میانی تابلو تصویر مرحوم محمد‌علی فرشچیان و سمت راست تصویر، شعر معروف سعد‌ی (سعد‌یا مرد‌ نکونام نمیرد‌ هرگز) به صورت سیاه مشق و سمت چپ تصویر آیه‌هایی از قرآن کریم د‌ر مورد‌ نیکوکاری است. تقریبا 6 ماه برای خلق اثر زمان گذاشتیم و به طور مستقیم و غیرمستقیم تقریبا 10 نفر با من همکاری د‌اشتند‌.

نیکمرد‌ واقعی روزگار
پرسید‌م از مرحوم فرشچیان چه مید‌انید‌ و چقد‌ر با کارهایش آشنایی د‌ارید‌؟ و به‌رقم توضیح د‌اد‌: وقتی شروع به کار کرد‌یم خیلی د‌ر مورد‌ ایشان تحقیق و از افراد‌ بسیاری پرس‌و‌جو کرد‌م، چون وقتی انسان بد‌اند‌ د‌ر چه شرایطی و برای چه کسی و کجا کاری را انجام می‌د‌هد‌، شاید‌ اثری که خلق می‌کند‌ بیشتر به د‌ل همه بنشیند‌. شاید‌ وقتی ایشان د‌ر کسوت یک خیر و نیکوکار وارد‌ همد‌ان شد‌ند‌ کسی ایشان را نمی‌شناخت. اولین پروژه ایشان ساخت بیمارستان روانپزشکی واقع د‌ر هنرستان بود‌ که خیلی زود‌ آوازه ایشان را د‌ر همد‌ان به گوش همه رساند‌.
وی افزود‌: با توجه به شنید‌ه‌ها و تحقیق من، ایشان یکی از نیکمرد‌ان واقعی روزگار هستند‌ که نامشان د‌ر تاریخ ایران به نیکی یاد‌ می‌شود‌ و د‌ر قلب بسیاری از هموطنان عزیزمان خصوصا همد‌انی‌ها جاود‌انه هستند‌ و خواهند‌ بود‌. به قول مهند‌س حصاری لذت واقعی را مرحوم فرشچیان برد‌ند‌ که کود‌کان محروم زیاد‌ی به واسطه نیکوکاری ایشان به مد‌رسه رفتند‌ و از امکاناتی که ایشان تد‌ارک د‌ید‌ند‌ استفاد‌ه کرد‌ند‌.

د‌ید‌ار با استاد‌ فرشچیان
به‌رقم تجربه د‌ید‌ار با استاد‌ فرشچیان مینیاتوریست معروف و طراح ضریح امام رضا(ع) و امام حسین (ع) را د‌ارد‌. وی د‌رباره این د‌ید‌ار گفت: ایشان براد‌ر مرحوم محمد‌علی فرشچیان هستند‌ و حضور ایشان برای همد‌انی ها واقعا یک افتخار بزرگ محسوب می شود‌. د‌ر طول ساخت این اثر تمام سختی‌ها و مشکلات را به امید‌ این‌که بتوانیم گوشه کوچکی از زحمات مرحوم فرشچیان را جبران کنیم  سپری می‌کرد‌یم. روز افتتاح کنار استاد‌ رفتم و خود‌م را معرفی کرد‌م و گفتم استاد‌ 6 ماه برای ساخت این تابلو زحمت کشید‌م به امید‌ این‌که شاید‌ مورد‌ تأیید‌ شما باشد‌.
به‌رقم توضیح د‌اد‌: استاد‌ از کار تعریف کرد‌ند‌ و از هنر به کار رفته د‌ر تابلو خوششان آمد‌. همراه ما شد‌ند‌ تا د‌ر طبقه اول کنار تابلو عکس یاد‌گاری بگیریم. همراهی با ایشان حتی ایستاد‌ن د‌ر کنار ایشان برای چند‌ د‌قیقه خیلی چیزها را به من یاد‌ د‌اد‌. همانجا بود‌ که فهمید‌م استاد‌ فرشچیان فقط استاد‌ مینیاتور نیستند‌، ایشان استاد‌ اد‌ب، استاد‌ افتاد‌گی، استاد‌ بزرگواری و منش هستند‌. به هر حال مراسم تمام شد‌ و من خوشحال از اتفاقاتی که افتاد‌ برنامه‌هایی برای تقد‌یر از ایشان د‌ارم که حتما عملی خواهم کرد‌.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%E2%80%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C


برچسب ها: همشهری همدان ، تابلو نقش برجسته ،

چهارشنبه 29 مهر 1394

نمایش در همدان و سئوالات بی‌پاسخ

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،

نمایش در همدان و سئوالات بی‌پاسخ

نویسنده: حسین زندی روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی
نمایش در همدان و سئوالات بی‌پاسخ
بیست ‌و‌ دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان به کار خود پایان داد اما همچنان پرسش‌های بی‌پاسخی را در اذهان برجا گذاشت...
1394/07/26
   بیست ‌و‌ دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان به کار خود پایان داد اما همچنان پرسش‌های بی‌پاسخی را در اذهان برجا گذاشت. این رویداد و هر اتفاقی که موجب برداشتن گامی در راه توسعه فرهنگی شود مثبت است، اما انتظار می‌رود پس از بیست ‌و‌ دو دوره برگزاری این جشنواره -که بخش عمده‌ای از آن در همدان برگزار شد- به برخی پرسش‌ها پاسخ داده شود. بین‌المللی بودن جشنواره را تا چه اندازه می‌توان پذیرفت؟ چرا توجهی به کمبود سالن نمایش در همدان نمی‌شود؟ تأثیر جشنواره بر توسعه گردشگری چه میزان است؟ برای بررسی تأثیر حضور جشنواره در روحیه، اقتصاد و فرهنگ مردم همدان، پژوهشی شده است؟ هزینه‌های جشنواره با نتیجه آن همخوانی دارد؟
این‌ها بخشی از پرسش‌هایی است که متولیان و برگزار کنندگان هر جشنواره باید پاسخ دهند. به قول ابراهیمی دینانی توانایی در سوال‌کردن هنر است و پاسخ‌دادن به پرسش علاوه بر هنر دانش نیز می‌خواهد. به طور مثال هربار از مسئولان فرهنگی استان پرسیده می‌شود که آیا سالن‌های تئاتر همدان برای برگزاری یک جشنواره بین‌المللی جوابگو و کافی است؟ می‌گویند کدام استان را سراغ دارید که 8 سالن و آمفی‌تئاتر داشته باشد؟
شهر نیم میلیون نفری همدان را نباید با شهرهای کوچک کشورهای در حال توسعه مانند هند، ترکیه و ارمنستان مقایسه کرد.
  سابقه تئاتر مدرن در همدان به بیش از یک قرن می‌رسد که میرزاده عشقی «پیس»‌هایش را در همدان می‌نوشت و اجرا می‌کرد. بعدها مشفق همدانی و دیگران راه او را ادامه دادند تا 6 دهه پیش که نوبت به رضا همراه، سیف‌الله گلپریان، حسن بیابانی، نصرالله عبادی، کهنمویی، نعمت‌الله گرجی، برادران باب‌الحوائجی و هنرمندان دیگر رسید. این روند تا اواخر دهه 60 ادامه داشت و همدان جزو چند شهر اول تئاتر کشور بود. گاهی البته با افت و خیزهایی مواجه می‌شد اما آثار به نمایش درآمده و تداوم اجراها در طول سال‌ها نشان از این رونق و رشد هنر تئاتر در همدان داشت. امروز با این‌که چندین جشنواره هنری در همدان برگزار می‌شود و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان است، تأثیر هنر تئاتر را در رفتار مردم به ویژه کودکان نمی‌توان دید و جشنواره نتوانسته است بر معیشت مردم اثر بگذارد.  اجرای و تماشای تئاتر به یک ماه پیش از جشنواره و زمان جشنواره محدود شده است. در طول سال به بهانه‌های مختلف تئاتر تعطیل است. این موضوع بیانگر تبلیغاتی‌بودن جشنواره است و گویی مسئولان برای رشد این هنر متعالی در استان برنامه ندارند و بیشتر شعار توسعه فرهنگی داده می‌شود. اگر قرار برعملی‌شدن آن بود، هر سال حداقل یک سالن به فضاهای نمایشی شهر اضافه و پژوهشکده تئاتر در همدان ایجاد می‌شد. گامی هم در جهت تداوم اجرای نمایش در این شهر برداشته می‌شد و مهم‌تر از همه این‌که دبیرخانه جشنواره در طول سال فعال بود.  همدان بیش از 600 نفر فعال و هنرمند تئاتری دارد و از این سرمایه انسانی استفاده درستی نمی‌شود. بیشتر پیشکسوت‌های این عرصه یا خانه‌نشین شده‌اند یا شغل دیگری را برای معاش خود انتخاب کرده‌اند. جوان‌ترها نیز پس از چند سال فعالیت سرخورده می‌شوند، چون فضای کارکردن محدود است. مقوله‌ای با عنوان خصوصی‌سازی در عرصه فرهنگ وجود دارد. اگر متولی‌گری جشنواره و هنر را به هنرمندان این شهر واگذارند، به یقین وضع بدتر نخواهد شد.   آیا داوری جشنواره ارزیابی و نقد می‌شود و فضای نقد و بررسی وجود دارد؟ اعطای جوایز در دوره‌های گذشته و این دوره پرسش انگیز بود که اگر نقدپذیر باشیم، قابل طرح است.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE


برچسب ها: همشهری همدان ، نمایش در همدان ، تئاتر همدان ،

چهارشنبه 29 مهر 1394

ضرورت تاریخ نگاری محلی در همدان

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،میراث فرهنگی ،

ضرورت تاریخ نگاری محلی در همدان

نویسنده: حسین زندی همدان – خبرنگار همشهری
ضرورت تاریخ نگاری محلی در همدان
دکتر «پرویز اذکایی» پژوهشگر و تاریخ‌نگار همدانی در مقدمه کتاب «همدان‌نامه» از ضرورت تحریر تاریخ محلی سخن می‌گوید و آن را به مثابه امری ادبی به شمار می‌آورد...
1394/07/29
 دکتر «پرویز اذکایی» پژوهشگر و تاریخ‌نگار همدانی در مقدمه کتاب «همدان‌نامه» از ضرورت تحریر تاریخ محلی سخن می‌گوید و آن را به مثابه امری ادبی به شمار می‌آورد. او همچنین می‌نویسد: «وطن دوستی انگیزه دیگر نوشتن تاریخ محلی است.» اما به جز آثار گرانسنگ این پژوهشگر همدانی، اثر درخور توجهی در زمینه تاریخ محلی همدان نمی‌توان نام برد که اصول روش‌شناسی و پژوهش دانشگاهی را به جا آورده باشد و نیز اطلاعات موثق و معتبری را در کتاب خود برای مخاطبان به جا گذاشته باشد.
اگرچه تجربه‌هایی از نوع دوم در این زمینه یعنی پژوهش‌های شخصی منتشر شده است، اما در این آثار نویسندگان از روش تحقیق و پژوهش کمتر بهره جسته‌اند و این کتاب‌ها بیشتر در حد انشا و خاطره‌های شخصی است. در نبود آثار معتبر پژوهشی همین اندک نوشتار و کتاب که توسط علاقه‌مندان به نویسندگی به صورت ناشیانه ضبط و ثبت شده در خور تامل و احترام است.
اما چرا در این زمینه، یعنی تاریخ محلی و به طور کلی همدان‌شناسی تولیدی علمی صورت نمی‌گیرد و اثری خلق نمی‌شود؟
آیا در این شهر سوژه تحقیق وجود ندارد؟ یا تعداد نویسنده‌ها و پژوهشگرها در حوزه همدان‌شناسی اندک است؟
به نظر می‌رسد موارد و دلایل مختلفی در این استان دست به دست هم داده است تا اتفاقی در این عرصه نیفتد. یکی از اصلی‌ترین علت‌ها این است که این حوزه در استان متولی ندارد، بدین معنی که هیچ نهاد، پژوهشکده یا دانشگاهی دغدغه و برنامه‌ای برای تحقیق در مورد تاریخ محلی، آداب و رسوم و فرهنگ عمومی استان و مردم همدان ندارد و ضرورتی نیز برای طرح موضوع احساس نمی‌کند. به طور مثال در دانشگاه‌های همدان پایان‌نامه‌های حوزه علوم اجتماعی، مردم‌شناسی و موضوعات فرهنگی کمتر به سمت استان سوق داده می‌شود.
به همین سبب کار معتبری در دوره‌های ارشد و دکتری نمی‌بینیم. در حالی که مدرسان دانشگاه‌هایی مانند گیلان موضوع پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره ارشد ایران‌شناسی را تنها در حوزه گیلانشناسی می‌پذیرند.بنیاد ایرانشناسی در بیشتر استان‌های کشور، حتی در شهرستان‌ها نمایندگی دارد، اما مسئولان استان به درخواست‌های مردمی در زمینه ایجاد بنیاد ایرانشناسی پاسخی نداده‌اند و اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
هرچند با نگاهی به آثار منتشر شده از سوی این نهاد می‌توان دریافت که این بنیاد هم کارنامه چندان درخشانی در زمینه تولید و نشر آثار ندارد، اما به هر حال بودنش بهتر از نبودن است.
به تازگی حوزه هنری همدان در قالب پروژه‌ای، در حال گردآوری 110 جلد کتاب باعنوان دائره‌المعارف استان همدان است که بر اساس شواهد و قراین ناچارم در اینجا قضاوت و پیشداوری کنم که تعداد بسیاری از این کتاب‌ها در صورت انتشار هیچ باری از روی همدان‌شناسی برنخواهد داشت.
انتشار چنین کتاب‌هایی که به صورت سفارشی و دستوری از طرف نهادهای دولتی صورت می‌گیرد فقط برای تقویت کارنامه مسئولان استان است.
اگرچه نام‌هایی مانند دکتر علیرضا ذکاوتی‌قراگوزلو و دکتر پرویز اذکایی در فهرست اصلی این مجموعه به چشم می‌خورد، اما آیا از نظرات تخصصی ایشان استفاده شده است.
از سوی دیگر از گفتار متولیان امر و سفارش‌دهندگان این دائره المعارف چنین بر می‌آید که گویی چارچوب و قالبی ساخته شده تا هر آنچه در زمینه همدان وجود دارد در همین 110 جلد با تعدادی نویسنده خاص جا بگیرد و از سویی دیگر گویی هرآنچه را که دیگران انجام داده‌اند بی‌ارزش است.
تجربه دیگران نشان می‌دهد که اگر قرار باشد در این زمینه اتفاقی بیفتد، قطعا نیازمند مراکز پژوهشی مستقل و مردمی است. پژوهشگاه‌ها، بنیادها، موسسه‌ها و دائره‌المعارف‌هایی با تخصص‌های گوناگون می‌تواند زمینه‌ساز حفظ و انتشار آثار قابل قبولی در این زمینه باشد. واگذاری عرصه فرهنگ به بخش خصوصی و اهل فرهنگ مهم‌ترین کاری است که مدیران فرهنگی و مسئولان ارشد استان می‌توانند انجام دهند.
تنها تسهیل در زمینه صدور مجوز بنیادها و موسسه‌های همدان شناسی کافی است و به نظر این بار را باید بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی به دوش بکشند.
نباید فراموش کرد که با فراگیر شدن فناوری از یک سو و از بین رفتن راویان فرهنگ شفاهی و سالخوردگان از سوی دیگر این روزها آخرین فرصت برای ضبط و ثبت تاریخ محلی و شفاهی است.  
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86


برچسب ها: همشهری همدان ، تاریخنگاری محلی ، تاریخ شفاهی همدان ، دکتر پرویز اذکایی ،


انتخاب خبر- حسین زندی: یکی از زیباترین و پرآب‌ترین سرآبهای استان همدان  سراب گیان است. این چشمه در شهرستان نهاوند و ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر نهاوند و ۲ کیلومتری تپه باستانی گیان و در شمال این شهر قرار گرفته‌است درختان چنار کهن و جنگلی زیبا ی گیان و این سراب پر آب هر سال هزاران نفر از مردم روستاها و شهرهای اطراف  را به سوی خود می خواند. یکی دیگر از جاذبه های منطقه تپه باستانی گیان است که در ۲ کیلومتری سراب گیان و در کنار شهری به همین نام قرار گرفته‌است این اثر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین آثار تاریخی منطقه است. باستان شناسان قدمت این منطقه هزاره سوم پیش از میلاد نسبت می دهند مورخان معتقدند ۵۵۰۰ تا ۵۷۰۰ سال قبل در این تپه مردمانی می‌زیسته‌اند که از اقوام بومی ایران بوده‌اند. کاوش‌هایی در سال ۱۳۱۰ انجام شد و نتیجه مطالعات آنها در کتاب «کاوش در تپه گیان نهاوند» منتشر شده است.

به گزارش انتخاب خبر، سرآب گیان سی‌ویکمین اثر طبیعی ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است اما این روزها وضعیت خوبی ندارد ورود انبوه گردشگر به این منطقه و تخریب جنگل و رها سازی زباله سراب و جنگل گیان را در معرض نابودی قرار داده است. برای جلو گیری از این اتفاق یک بازبینی در گردشگر پذیری گیان باید صورت بگیرد تا بیش از این این بهشت زیبا تخریب نشود.

در این بین گاهی تشکل های غیر دولتی دغدغه مند تلاش می کنند محوطه گیان را پاکسازی کنند اما چند روز پس از پاکسازی بازهم انباشت زباله گیان را تهدید می کند و متولیانی که مدیریت این منطقه را برعهده دارند کمترین توجه را به آلودگی محیط زیستی گیان دارند.روز گذشته اعضای تشکل های غیر دولتی حافظ محیط زیست دراستان همدان، از جمله؛ کانون قلم، انجمن پویشگران سفرپاک، انجمن توسعه محلی بهارستان و نبض سبز حیات از همدان و سمن پاک نهاوند اقدام به پاکسازی محوطه سراب و جنگل گیان کردند.ابتدا کارگاهی با موضوع «روش های سفر پاک» برگزار شد و اعضای تشکل ها شروع با پاکسازی زباله کردند. در این برنامه دو اتفاق مثبت روی داد که می تواند الگویی برای برنامه های پاکسازی طبیعت باشد. همراهی دکتر محمد رضا محمدی مدیر کل حفاظت از محیط زیست همدان و گیلانه رئیس اداره محیط زیست نهاوند یکی از نقاط قوت این برنامه بود اگر در همه برنامه ها مدیران دولتی تشکل ها را همراهی کنند اقبال مردمی و تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت همچنین همراه شدن ده ها نفر از گردشگرانی که برای تفرج و تفریح به گیان آمده بودن این برنامه را پربار تر کرد.   

منطقه حفاظت شده گیان پاکسازی شد

حمید گودرزی عضو سمن پاک نهاوند در این برنامه گفت:  تشکل های محیط زیستی و کسانی که دغدغه تمیزی و پاکسازی محیط زیست را دارند کوچکترین و کمترین کاری که می توانند انجام دهند پاکسازی طبیعت است، هرچند ارزش فیزیکی چندانی ندارد  چرا که اگر تغییر رفتار و فرهنگ را در پشت سر نداشته باشد امروز که ما منطقه ای را پاکسازی می کنیم فردا دیگران زباله های خود را رها می کنند و نتیجه ای نخواهد داشت. ما باید در تغییر رفتار شهروندان هم کار کنیم. باید رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما برنامه های مارا پوشش دهند تا تاثیر داشته باشد اما متاسفانه صدا و سیما برای همه چیز برنامه دارد الا محیط زیست وبرنامه هایی هم که در این زمینه تهیه می کنند بسیاراندک است.

گودرزی افزود: مشکل دیگری که داریم  رفتار نهادهای دولتی و شهرداری ها است که گویی دغدغه ای در این زمینه ندارند به طور مثال در سراب گیان شهرداری این شهر از هر اتومبیل مبلغ قابل توجهی هزینه ورودی دریافت می کند اما نه تنها خدماتی نمی دهد بلکه عدالت رعایت نمی شود مثلا ماشین های تک سرنشین با ماشینی که 5 سرنشین دارد یا یک مینی بوس تفاوت ندارد.

محمد رضا شهبازی یکی دیگر از اعضای سمن پاک نهاوند گفت: به طور مثال کارکنان شهرداری گیان می توانند کیسه زباله ای به کسانی که به گیان وارد می شوند بدهند و از مسافران بخواهند زباله های خود را در آن بریزند و با تحویل آن یک جایزه کوچک یا هدیه تشویقی دریافت کنند که حتما تاثیر گذار خواهد بود.و آموزش پرورش هم باید وارد این فعالیت ها شود چه ایرادی دارد در هر مدرسه هر هفته یک ساعت در مورد زباله و محیط زیست آموزش داده شود؟

سمیرا حسینی عضو انجمن توسعه محلی بهارستان  همدان با اشاره به فعالیت هایش در مدارس گفت: چند دوره در مدارس ابتدایی به کودکان به صورت داوطلبانه کارگاه­های محیط زیستی برگزار کردیم و متوجه شدیم بهترین سنین دوران کودکی است از طرف دیگر امروز دوران فرزند سالاری است اگر آموزش پرورش با همکاری تشکل های غیر دولتی آموزش های محیط زیستی را در مدارس و مراکز آموزشی اعمال کند حتما تاثیر گذار خواهد بود و ما می توانیم امیدوار باشیم در سال های آینده با این مشکلات کمتر مواجه شویم. حتی کودکان می توانند پدر و مادرها را آموزش دهند و مجبور کنند بهداشت محیطی را راعایت کنند.

منطقه حفاظت شده گیان پاکسازی شد

لیلا فریاد رس عضو هیات موسس سمن پاک نهاوند نیز گفت:  ما حدود 3000 عضو داریم و در خصوص برنامه های این انجمن باید بگویم توانستیم به  بیشتر حوزه های محیط زیستی وارد شویم، آزمایش­هایی را انجام دهیم و راهکارهای اصلی را پیدا کنیم. تجربه هایی که از آموزش دانش آموزان در دورافتاده ترین نقاط نهاوند داشتیم متوجه شدیم کودکان چه استعداد شگرفی در یادگیری دارند و بر اساس نقاشی هایی که در زمینه محیط زیست کشیدند دریافتیم که برای نجات محیط زیست ورود به مدارس بهترین راه حل است. امیدواریم یک نشریه از طرف اداره محیط زیست تاسیس شود تا فعالیت های تشکل ها در آن منعکس شود و نهادهایی مانند آموزش پرورش از این فعالیت ها درس بگیرند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان همدان در این برنامه گفت: فرصت خوبی است که ما تلاش کنیم و در عرصه حفاظت از محیط زیست اثرگذار باشیم چرا که امروز آقای رئیس جمهور، خانم ابتکار، استاندارن و بدنه دولت بر این اعتقادند که اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد از رهگذر گروه های اجتماعی است. اداره کل حفاظت از محیط زیست استان 130 نفر پرسنل دارد که حدود 70 نفر از آنان درگیر حیات وحش هستند، تنها 60 نفر در ستاد و شهرستان ها نیرو داریم تا محیط زیست را حفظ کنیم یعنی اداره نهاوند با سه نفر نیرو باید پساب های شهری، روستایی و صنعتی، وضعیت پسماند، وضعیت آب، شرکت در کارگروه ها و جلسات، پاسخگویی به استعلام ها و موارد دیگررا انجام دهند درنتیجه معلوم است که محیط زیست حفظ نمی شود.

دکتر محمدرضا محمدی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگر قرار بود محیط زیست با سازمان و ادارات محیط زیست حفظ شود ما باید از سال 1351 تا حال همه مشکلات را برطرف می کردیم اگر قرارباشد اتفاقی در محیط زیست بیفتد از طرف ادارات نیست پس این تشکل ها هستند که می توانند در این زمینه کمک کنند. هوشیاری تشکل ها این است که همه مسایل را باهم پایش می کنند. فضا را هم خود تشکل ها باید ایجاد کنند و خوشبختانه البته این فضا وجود دارد و باید فعالیت کرد.

محمدی افزود: خانم دکتر ابتکار پیش از سفر به همدان به من گفتند که با دعوت شما به همدان نمی آیم و با دعوت تشکل ها آمدند. حتی نمایندگان مجلس دعوتنامه فرستادند اما در نهایت با دعوت شما آمد پس این فرصت ها را باید مغتنم بدانیم.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان در پایان گفت: در دوماه گذشته هماهنگی های خوبی با آموزش پرورش داشتیم و تفاهم­نامه ای با این نهاد آموزشی منعقد کردیم همکاران همه همراه هستند خوشبختانه امسال استاندار و فرمانداران توجه خوبی به محیط زیست داشتند زمینه فراهم است و تنها باید ببینیم تشکل ها از این فضا چگونه استفاده می کنند. همه اداره های شهرستان ها در مورد تشکل ها باید به من پاسخگو باشند استان ها هم به سازمان باید گزارش دهند. همه دستگاه های اجرایی، دستگاه قضایی محیط زیستی هستند و مدیریت ارشد استان همراه است پس باید تلاش کنیم.

http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=5393,1برچسب ها: پاکسازی گیان نهاوند ، حسین زندی ، محمدرضا محمدی ، تشکل های غیر دولتی نهاوند ، تشکی های غیر دولتی همدان ،

رکاب‌زنی جانباز 65 درصدی برای ثبت‌جهانی "هگمتانه"

» سرویس: فرهنگی و هنری - میراث و صنایع دستی
1444812503054_IMG_7309.JPG

جانباز 65 درصدی در اقدامی فرهنگی از سال 1382 به ایرانگردی و جهانگردی با پای پیاده و رکاب‌زدن پرداخته و مسیرهای تهران - قم، قم - کربلا، تهران - مشهد، ایران به ترکیه مسیرهای اولیه‌ای هستند که به صورت انفرادی و گروهی طی شده‌ است.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا،‌ سید مسعود طباطبایی در مرحله اول رکاب‌زدن داخلی سال 1390 همزمان با روز ملی خلیج فارس دوچرخه‌سواری داخلی از شلمچه را آغاز کرده و در طول سه سال 51 شهر را رکاب‌ زده است.

در مرحله دوم در سال 1394 به عنوان عضوی از دوچرخه‌سواران ایران مسیر پاسارگاد تا بوشهر و خلیج پارس را رکاب زده و در مراسم اختتامیه، تندیس یادمان حماسه سازان تاریخ‌ساز را دریافت کرد.

رکاب‌زدن مسیر طوس تا شلمچه با کاشت یک درخت و شعارهای همچون «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «بحران‌های محیط زیستی را جدی بگیریم»، «اهدای عضو و اهدای خون تبلور انسانیت»، کاشت 133 درخت در آرامگاه شهدای گمنام و مراکز تاریخی کشور مانند تخت جمشید، پاسارگاد، آرامگاه فردوسی، معبد آناهیتا کنگاور و هگمتانه همدان، آزاد کردن 2 پرنده شکاری و 2 کبوتر به نماد صلح و دوستی از فعالیت‌های فرهنگی پرداخته است.

آخرین برنامه سفر این رکورددار رکابزنی ایران از مبدا هگمتانه آغاز و تا پاسارگاد ادامه دارد. او هدف از این سفر را رساندن پیام ثبت جهانی هگمتانه بیان کرد.

در آئین بدرقه سید مسعود طباطبایی تعدادی از خبرنگاران، فعالان مدنی و مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان همدان حضور داشتند. در این مراسم پیراهنی با نقش هگمتانه از طرف ریحان سروش مقدم، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان به این دوچرخه‌سوار اهدا شد.

سید مسعود طباطبایی درباره برنامه سفر هگمتانه، پاسارگاد و شلمچه گفت: در راستای قولی که برای ثبت جهانی هگمتانه داده شده، سفر خود را آغاز می‌کنم. در واقع هدفم اعلام ثبت جهانی میراث فرهنگی و تاریخی «هگمتانه» به ایران و کشورهای دیگر است.

او در رابطه با انتخاب هگمتانه برای آغاز سفر فرهنگی خود نیز گفت: تمامی میراث کهن ما جزئی از سرمایه فرهنگی ماست که باید حفظ شود. اینجا «هگمتانه» قسمتی از میراث نیاکان ماست، قسمتی از تاریخ تمدن ماست. اشیاء کشف‌شده نشان‌دهنده تمدن نیاکان ماست. کاوش، حفظ و ثبت این میراث از ارزش‌های والا محسوب می‌شود.

طباطبایی افزود: سفر من یک سفر پاک و محیط زیستی برای ترویج فرهنگ ایران است. باید این بحث از کودکی آموزش داده‌ شود چون کودکان پاک و آموزش‌پذیر هستند. بهتر است ترویج فرهنگ و بحران‎های محیط‌ زیست در مدارس و کلاس‌های ابتدایی در قالب مباحث درسی وارد شده و آموزش داده شود تا تاثیرگذار باشد.

علی خاکسار، معاون گردشگری استان همدان درباره وضعیت گردشگری در محوطه‌ تاریخی هگمتانه بیان کرد: وضعیت گردشگری در هگمتانه به عنوان اثر شاخص در همدان و کشور از اولین مقاصد گردشگری در همدان است. از آنجا که این اثر تاریخی در مرکز شهر و پویا و زنده قرار گرفته، برای گردشگری تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت جهانی هگمتانه نیز گفت: با توجه به اینکه هنوز هیچ اثر ثبت شده‌ای از همدان در فهرست جهانی نداریم، هگمتانه از این نظر که در مسیر گردشگری عبور از همدان قرار گرفته می‌تواند به عنوان مقصد گردشگری در ایران و دنیا معرفی شود. بازدید از تپه تاریخی هگمتانه بر ماندگاری این اثر تاریخی تأثیرگذار است.

محمدرحیم رنجبران، رئیس پایگاه هگمتانه نیز در رابطه با وضعیت فعلی محوطه هگمتانه گفت: خوشبختانه محوطه باستانی هگمتانه سایت، کلیسا و موزه مجموعه جذاب در دل شهر همدان به شمار می‌آید که از سوی گردشگران استقبال خوبی از آن شده است، همچنین در سال جاری به دلیل کیفیت و جذابیت‌های موجود در محوطه سایت هگمتانه 200 هزار نفر گردشگر بازدید داشته‎ایم.

او درباره‌ی وعده‌های داده شده از سوی استانداری در راستای وضعیت ثبت محوطه باستانی هگمتانه افزود: از سوی مسئولان استان قول 2 سال آینده برای ثبت داده شده است. در حال

پیگیری هستیم مطالعات اولیه تدوین شود. مشکلاتی هم وجود دارد همچون تملک عرصه‌های باستانی، مشکلات بصری حریم محوطه که امیدواریم این مشکلات با پیگیری‌ها رفع شود.

وی ادامه داد: در بازدیدهایی که از سوی مسئولان انجام می‌شود، مشکلات هم مطرح می‌شود تا با همکاری مسئولان استانی برطرف شده و هرچه زودتر این اثر ارزشمند ملی به ثبت جهانی برسد. همچنین از طرف شهرداری نیز بحث خرید از مالکان خصوصی و تخصیص اعتبارات را داریم. چهارهکتار از محوطه‌ی تپه، به اعتبار نیاز دارد، تا این عرصه خریداری شود.

رئیس پایگاه هگمتانه به اهمیت حرکت فرهنگی این جانباز که سفر به هگمتانه، پاسارگاد و شلمچه است و تأثیر آن در ثبت جهانی محوطه باستانی هگمتانه است، تاکید کرد و گفت: در راستای آماده کردن اذهان عمومی، شناساندن میراث به مردم و اینکه یک حرکت مردمی است مثبت تلقی می‌شود. با انعکاس این خبر در روزنامه‌ها و رسانه‌ها این حرکت پررنگ شده و پیش‌زمینه سرعت بخشیدن به ثبت این اثر ملی خواهد بود.

رنجبران اظهار کرد: در روند ثبت جهانی محوطه باستانی هگمتانه، استانداری پیگیری‎های لازم را انجام می‌دهد. این اتفاق خواست مجموعه استان، میراث فرهنگی و استانداری است که اگر با خواست مردم همدان همراه شود تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و در دلگرمی و مشارکت بیشتر و مؤثرتر دستگاه‌های دولتی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

http://www.isna.ir/fa/news/94072515936/%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2-65-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87


برچسب ها: ثبت جهانی هگمتانه ، دوچرخه سوار ، گردشگری پاک ، میراث همدان ،


انتخاب خبر- حسین زندی:

عجب است پیش بعضی که تر است شعر سعدی          ورق درخت طوبی است چگونه تر نباشد؟

مراسم جشن ثبت جهنی کلیات سعدی و مسالک الممالک در همدان برگزار شد.

برگزاری مراسم ثبت جهانی کلیات سعدی در همدان

به گزارش خبرنگار انتخاب خبر، 12 تا 14 مهرماه مصادف بود با ثبت کلیات سعدی و مسالک الممالک  دواثرارزشمند ایرانی در فهرست میراث مستند جهانی. دوازدهمین نشست شورای مشورتی بین المللی برنامه حافظه جهانی یونسکو امسال در ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد و هر دو اثر ایرانی معرفی شده در کمیته حافظه جهانی ثبت شد. سال های گذشته نیز آثاری از جمله التفهیم، مسایل الممالک، خمسه نظامی، شاهنامه بایسنقری و وقفنامه ربع رشیدی در این فهرست ثبت شده بود.

مسالک الممالک از اولین  و مهمترین کتاب های جغرافیای ممالک اسلامی است که در سده چهارم هجری قمری توسط  ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد فارسی اصطخری نگاشته و در آن به صراحت از خلیج فارس  نام برده شده است.به همین دلیل می توان آن را سندی بر حقانیت خلیج فارس دانست.

همچنین نسخه منحصربه فرد کلیات سعدی در کتابخانه ملی اثر دیگری بود که در فهرست حافظه جهانی ثبت شد. به همین مناسبت روز گذشته گروه سعدی خوانی همدان با همکاری اعضای تشکل های غیر دولتی مراسمی را برگزار کردند و از مقام ارزشمند سعدی و اثر گرانسنگ او تجلیل کردند.

برگزاری مراسم ثبت جهانی کلیات سعدی در همدان

در ابتدای این مراسم محمد صالح صفری مسئول انجمن سعدی خوانی همدان به  زبان آثار سعدی اشاره کرد و گفت: هریک از آثار این حکیم گرانقدر ویژگی خاصی دارد و کم نظیر است به طور مثال گلستان سعدی را می توان نثر منظوم و بوستان را شعری روان به مانند نثردانست . هیچ کتابی اعم از نظم و نثر به جامعیت گلستان و بوستان و با حفظ ایجاز و رعایت نکات لفظی و معنوی درگنجینه ادبی دنیا وجود ندارد.سعدی برترین شاگرد عشق و بهترین معلم اخلاق است آنچنان که می گوید؛ همه قبیله من عالمان دین بودند/ مرا معلم عشق تو شاعری آموخت.

صفری ادامه داد: سخن از ویژگی های شعری و بیان سعدی دشوار است، سعدی  به لحاظ فن شعری شاعری است جامع یعنی  سخن او برای جامع افراد بشر است و  هر عالی و هر دانی، هر عارف و هرعامی کلام او را به جان درک می کند.  دیگر اینکه این شاعرعلاوه برگلستان که زیبا ترین نثر فارسی به شمار می رود درتمامی قوالب شعری دستی چیره و هنرمند دارد. بوستان او در قالب مثنوی، حکمت روان است وعالم حکمت عملی سعدی به شمار می رود به عبارتی  از آنجا که سخن از بایدها و نباید ها می راند می توان این اثر را آرمان شهر او دانست. غزلیات سعدی عالم عشق و عرفان اوست و غزل عاشقانه را به حد کمال رسانده است  به قول شیخ اجل؛ «همه گویند ولی گفته سعدی دگر است».

او افزود: سعدی مضامین حکمی و اخلاقی را برای القای بهتر به مخاطب در قالب حکایات ساده  و موجز بیان می کند مثلا در باب ششم از بوستان  برای بیان ارزش و عظمت قناعت و ترک حرص، از گربه ای در خانه پیر زنی حکایت می کند که به قصد پاسخ به حرص خود ویرانه پیرزن را ترک می کند تا از خوان مهمانسرای امیربهرمند شود اما در نهایت جان خود را در خطر دیده و از کرده خود پشیمان می شود؛

یکی گربه در خانه زال بود/ که برگشته ایام و بد حال بود

روان شد به مهمانسرای امیر/ غلامان سلطان زدندش به تیر

چکان خونش از استخوان می دوید/ همی گفت از هول جان می دوید

اگر جستم از دست این تیرزن/ من و موش و ویرانه پیر زن

نیرزد عسل، جان من، زخم نیش/ قناعت نکوتر به دوشاب خویش

خداوند از آن بنده خرسند نیست/ که راضی به قسم خداوند نیست.

همچنین در باب نخست از گلستان با آوردن گفت و گویی کوتاه بین انوشیروان و پیام آور او ما را به عبرت آموزی وا می دارد و فنا پذیری انسان را یادآوری می کند؛

کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد که شنیدم فلان دشمن تو را خدای عزوجل برداشت. گفت هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟!

اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست/ که زندگانی ما نیز جاودانی نیست.

صفری در پایان به اهمیت  و فایده ثبت این اثر سترگ در حافظه جهانی اشاره کرد و گفت: ثبت این اثر از دستبرد و تحریف  مدعیان جلو گیری می کند دیگر اینکه سعدی و آثار اورا بیش از پیش به مردمان جهان می شناساند. حتی اگر این اثر جاودان در حافظه جهانی ثبت نمی شد از آنجا که در دل و خاطر ادب دوستان و فرهنگ پروران ثبت است هرگز به جاودانگی و بقای آن خللی وارد نمی شود. اکنون  ما نیز ا این فرصت را مغتنم شمرده و از این رهگذر در حفظ و معرفی آثار گرانسنگ ادبیات فارسی  تلاش می کنیم.

در ادامه مراسم، حاضران نمونه هایی از آثار سعدی از جمله حکایت هایی از گلستان و بوستان و نمونه هایی از قصاید، غزلیات و قطعات را خواندند. در پایان نیز هنرمندان همدانی استاد علی اصغر طاهری و اردشیر محرابی قطعات آوازی  را از اشعاری سعدی  برای حاضران اجرا کردند.


برچسب ها: ثبت جهانی ، کلیات سعدی ، مسالک الممالک ، انجمن سعدی ،

چهارشنبه 22 مهر 1394

پاکسازی دره گردوی اراک با همکاری گروه‌های کوهنوردی

   نوشته شده توسط: حسین زندی    


پاکسازی دره گردوی اراک با همکاری گروه‌های کوهنوردی

به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان اراک، کوه‌سرخه و دره‌گردو اراک از زباله پاکسازی شد.
به‌گزارش تابناک، مصطفی رودبارانی، مسئول روابط‌عمومی اداره‌کل محیط‌زیست استان مرکزی در حاشیه این اقدام فرهنگی گفت: در این آیین گروه‌های مختلف مردمی، پس از طی‌کردن مسافت میدان کوهنورد تا دره‌گردو به‌صورت نمادین به پاکسازی منطقه از زباله پرداختند.
مصطفی رودبارانی افزود: پاکسازی دره‌گروه با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، هیأت کوهنوردی و سازمان‌های مردم‌نهاد استان مرکزی و مشارکت مجتمع پتروشیمی شازند برگزار شد. وی بیان کرد: در این حرکت فرهنگی طیف بزرگی از کوهنوردان، جوانان جمعیت هلال‌احمر، تشکل‌های مردمی حامی محیط‌زیست و سلامت، کارکنان محیط‌زیست و سایر اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
مسئول روابط‌عمومی اداره ‌کل محیط‌زیست استان‌مرکزی گفت:   این حرکت با هدف حفظ محیط‌زیست، پاکسازی طبیعت و فرهنگ‌سازی درخصوص کاهش تولید زباله صورت گرفت.
وی افزود: این اقدام فرهنگی در سال‌های گذشته به‌صورت نمادین و در بخش‌هایی از این مکان تفریحی صورت می‌گرفت، اما امسال به‌صورت وسیع و در تمام منطقه انجام شد.
وی اظهار کرد: محیط‌زیست یک سرمایه و امانتی بزرگ است که همه در حفظ آن مسئولند و باید در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.
دره‌گردو یک منطقه نمونه گردشگری است که با وسعت ١٠٠هکتار در جنوب شهر اراک قرار دارد و از آب و هوای مناسب، طبیعت بکر و مسیر دسترسی آسان برخوردار است.
منطقه نمونه کوه‌سرخه و دره‌گردو از تفرجگاه‌های اراک است که روزانه و به‌ویژه جمعه‌ها و ایام تعطیل‌ پذیرای طیف بزرگی از ورزشکاران و خانواده‌های اراکی است.
پاکسازی زباله‌ها از چهره سراب‌گیان
این هفته دوستداران طبیعت با حضور در جنگل و سراب‌گیان نهاوند، به پاکسازی این منطقه طبیعی پرداختند. در این برنامه مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان و انجمن‌های مردم‌نهاد کانون قلم، نبض سبز حیات، توسعه ملی بهارستان و پویشگران سفر پاک از مرکز استان و انجمن مردم‌نهاد حامیان زمین از نهاوند حضور فعال داشتند.
مسئول انجمن مردم‌نهاد توسعه ملی بهارستان در این خصوص بیان کرد: پاکسازی مناطق طبیعی استان در دستورکار سمن‌های زیست‌محیطی قرار دارد و این اقدام با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شد.
حسین زندی، افزود: طبیعت‌گردان و دوستداران طبیعت که در منطقه حضور داشتند با دیدن آغاز عملیات پاکسازی توسط سمن‌ها در فرآیند کار قرار گرفتند و اقدام به پاکسازی منطقه کردند که در این میان جمع ٣٥ نفره تبدیل به جمعیتی بالغ‌بر ٦٠نفر شد که کمر همت به پاکسازی طبیعت سرسبز گیان بستند.
زندی با تأکید بر این‌که انجام عملیات پاکسازی طبیعت توسط دوستداران محیط‌زیست به تغییر رفتار جامعه منجر می‌شود، بیان کرد: درحال‌حاضر قبح مسأله جمع‌کردن زباله در طبیعت شکسته شده و نریختن زباله به یک ارزش تبدیل شده است که این رفتار باید فراگیر شود.
وی خاطرنشان کرد: پاکسازی، قدم اول است و طبیعت‌گردان باید سعی کنند غذایی به‌همراه خود ببرند که زباله کمتری داشته باشد و از پلاستیک و وسایلی که تجدیدناپذیر است، استفاده نکنند.
وی گفت: در فرآیند طبیعت‌گردی باید ضمن خودداری از ریختن زباله، چیزی به طبیعت اضافه نکرده و چیزی هم از آن کم نکنیم.

http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/46075/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C


برچسب ها: روزنامه شهروند ،

سه شنبه 21 مهر 1394

نمایشگاه‌های فصلی، صنایع روستایی را رونق می‌د‌هد‌

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،

نمایشگاه‌های فصلی، صنایع روستایی را رونق می‌د‌هد‌

حسین زندی
نمایشگاه‌های فصلی، صنایع روستایی را رونق می‌د‌هد‌
فعالان صنایع غذایی و صنایع د‌ستی استان همد‌ان د‌ر اولین نمایشگاه توانمند‌ی‌‌های روستاییان کشور د‌ر نمایشگاه بین‌المللی تهران، این فرصت را د‌اشتند‌ تا بخشی از د‌ستاورد‌ها و توانمند‌ی‌های خود‌ را به نمایش بگذارند‌...
1394/07/21
فعالان صنایع غذایی و صنایع د‌ستی استان همد‌ان د‌ر اولین نمایشگاه توانمند‌ی‌‌های روستاییان کشور د‌ر نمایشگاه بین‌المللی تهران، این فرصت را د‌اشتند‌ تا بخشی از د‌ستاورد‌ها و توانمند‌ی‌های خود‌ را به نمایش بگذارند‌.
د‌ر غرفه استان همد‌ان که توسط مجموعه استاند‌اری همد‌ان برپا شد‌ه بود‌ نمونه‌هایی از محصولات کشاورزی و برخی صنایع د‌ستی از جمله منبت و سفال د‌ر معرض بازد‌ید‌ مراجعه کنند‌گان قرار گرفت.

هد‌ف معرفی کارآفرینی روستاها
مد‌یر کل د‌فتر امور روستایی و شوراهای استاند‌اری همد‌ان د‌رباره این فعالیت گفت: این اولین تجربه ما د‌ر یک نمایشگاه بین‌الملی بود‌ که د‌ر زمینه کارآفرینی روستاها برگزار می‌شد‌.
پیش از برگزاری نمایشگاه با فرماند‌اران و بخشد‌اران جلسه‌هایی د‌رباره چگونگی و شکل حضور ما د‌ر این نمایشگاه برگزار کرد‌یم. به این نتیجه رسید‌یم که د‌ر یک غرفه 100متری به صورت استانی شرکت کنیم. البته د‌ر این نمایشگاه برخی استان‌ها به صورت شهرستانی و مجزا غرفه گرفته بود‌ند‌. اما ما همه شهرستان‌ها را د‌ر یک غرفه د‌ر نظر گرفتیم تا با همپوشانی، همد‌یگر را تقویت کنیم. استان‌های د‌یگر تجربه بیشتری د‌اشتند‌ و د‌ر سال‌های بعد‌ ما هم قوی‌تر می‌شویم و بهتر حضور خواهیم د‌اشت.فرید‌ون عربی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های فصلی د‌ر استان اد‌امه د‌اد‌: این اقد‌ام همت همگانی می‌طلبد‌. د‌ستگاه‌های مختلف مانند‌ جهاد‌ کشاورزی اد‌اره کل میراث فرهنگی فرماند‌اری و استاند‌اری باید‌  با جد‌یت بیشتری موضوع را د‌نبال کنند‌‌. هرفصل تنوع خود‌ را د‌ارد‌ اما د‌ر روستاها بخش کوچکی از تولید‌ فصلی است و اما صنایع د‌ستی را د‌ر همه فصل‌ها می‌توان پیگیری کرد‌ و نمایشگاه‌های فصلی را د‌ر همد‌ان می‌توانیم برگزار کنیم.
مد‌یر کل د‌فتر امور روستایی گفت: د‌ر زمینه گرد‌شگری روستایی ما نتوانستیم به د‌رستی از گرد‌شگری سلامت و اکو توریسم که د‌ر همد‌ان ظرفیت خوبی د‌ارد‌ استفاد‌ه کنیم. از روستاهای هد‌ف گرد‌شگری به د‌رستی بهره نبرد‌ه‌ایم. البته این موضوع فرصت بیشتری می‌خواهد‌ و همت بیشتری می‌طلبد‌. د‌ر کارگروه اشتغال هم موضوع را مطرح کرد‌م که آنچه مد‌ نظر مسئولان بالاد‌ستی ما بود‌ تحقق نیافته و این موضوع را باید‌ با جد‌یت پیگیری کنیم.
عربی به ظرفیت‌های تشکل‌های غیر د‌ولتی اشاره کرد‌ و گفت: ما با سمن‌ها و تشکیلات غیر‌د‌ولتی که د‌ر استان د‌اریم می‌توانیم با هم افزایی و همپوشانی اید‌ه‌ها را د‌نبال کنیم و برنامه وتجربه‌های خوبی از همکاری با تشکل‌های غیرد‌ولتی د‌ر استان د‌اریم به خصوص د‌ر امور روستایی همایش گرد‌شگری روستایی را د‌ر ورکانه د‌اشتیم که یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها بود‌.
د‌ر این نمایشگاه علاوه بر استاند‌اری همد‌ان بخش خصوصی روستایی همد‌ان نیز حضور د‌اشتند‌ و محصولات کشاورزی و صنایع د‌ستی خود‌ را از جمله منبت‌کاری و مواد‌ غذایی و خشکبار عرضه می‌کرد‌ند‌. همچنین د‌ر غرفه گروه کاری تشکل‌های گرد‌شگری و توسعه پاید‌ار هنرمند‌انی از همد‌ان حضور د‌اشتند‌.

نمایشگاه د‌ائمی برپا کنید‌
مریم کیانوشی با آثاری از نقاشی روی سفال و نقاشی روی شیشه از همد‌ان د‌ر این غرفه حضور د‌اشت. او نمایشگاه را فرصتی برای ظهور استعد‌اد‌های جد‌ید‌ د‌ر زمینه هنرهای د‌ستی د‌انست و گفت: بهتر است نمایشگاهی د‌ائمی د‌ر استان برای نمایش و عرضه د‌ستاورد‌های مرد‌م استان ایجاد‌ شود‌ تا همه تلاشگران عرصه صنایع د‌ستی بتوانند‌ توانمند‌ی‌های خود‌ را د‌ر معرض د‌ید‌ عموم قرار د‌هند‌ و عرضه کنند‌.
وی گفت: ما د‌ر این غرفه کارها را به صورت عملی آموزش می‌د‌اد‌یم تا مراجعه کنند‌گان به صورت ملموس تجربه ای از کارهای د‌ستی د‌اشته باشند‌ و با زند‌گی روستایی آشنا شوند‌، به ویژه کود‌کان از این اتفاق استقبال خوبی کرد‌ند‌. امید‌وارم این تجربه اد‌امه پید‌ا کند‌، هم برای ما و هم برای مرد‌م به خصوص کود‌کان.

فرصتی برای روستاشناسی
معاون د‌فتر امور روستاها و شوراهای استاند‌اری همد‌ان با اشاره به شرایط حضور همد‌ان د‌ر این نمایشگاه گفت: این اتفاق سال گذشته با برگزاری یک همایش آغاز شد‌ اما امسال به صورت یک نمایشگاه سراسری برگزار شد‌. د‌ر این نمایشگاه د‌هیاری‌ها توانمند‌ی‌های روستاییان را عرضه کرد‌ند‌ و از چند‌ شهرستان د‌ستاورد‌های روستایی، صنایع د‌ستی، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی از سراسر روستاهای استان عرضه می‌شد‌.
«ابراهیم پویند‌ه» اد‌امه د‌اد‌: امسال ما با کم تجربگی و ناهماهنگی د‌ر استان روبه رو بود‌یم. فضای سالن و  مساحت کمتری د‌ر اختیار ما قرار گرفت. امید‌واریم د‌ر سال‌های آیند‌ه برطرف شود‌. حتما از کارآفرینان، ورزشکاران و افراد‌ موفق د‌ر روستاها استفاد‌ه خواهیم کرد‌. اما سعی کرد‌یم از محصولات محلی تا جایی که وسعت غرفه و امکانات اجازه می‌د‌اد‌ د‌اشته باشیم. خارج از غرفه حد‌ود‌ 5 شرکت خصوصی محصولات روستایی و محلی را ارائه می‌کرد‌ند‌ که از شهرهای مختلفی بود‌ند‌.
پویند‌ه د‌ر پایان گفت: همد‌ان ظرفیت بسیار بالایی د‌ارد‌ اما ما توانستیم تنها نمونه‌های بسیار کوچکی از محصولات و توانایی‌های استان را معرفی کنیم. متاسفانه سفالگران حضورند‌اشتند‌ و نتوانستیم کارهای عملی د‌اشته باشیم.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%AF%E2%80%8C?magazineid=


برچسب ها: همشهری همدان ، نمایشگاه توانمندی های روستاییان ، فریدون عربی ،

انتخاب خبر: همدان علاوه بر کاروانسراهایی که در مسیر راه های و خارج از شهر داشته تعدادی کاروانسرا در  کنار دروازه های شهر و داخل بافت شهری داشته است. یکی از کاروانسراهای  زیبایی که زمانی در حاشیه شمال شرقی  شهر واقع شده بود و امروز در بافت شهری قرار گرفته  کاروانسرای زغالی­ها است. این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ باشماره  ۹۶۶۴ به‌ عنوان یکی ازآثار ملی  به ثبت رسیده است.

کاروانسرای زغالی های همدان همچنان بلاتکلیف است

به گزارش انتخاب خبر، کاروانسرای زغالی­ها در حاشیه میدان پروانه ها و در ضلع شمال غربی  تپه مصلا(ارگ تپه قدیم) واقع شده است. گفته می شود این اثر متعلق به دوره قاجاریه است. نمای بیرونی کاروانسرا با کاشی کاری و آجرکاری زیبا تزیین شده اما بخش اصلی كاروانسرا تخریب شده وتنها سردر و هشتی ورودی آن سالم مانده و به محل تجمع معتادان تبدیل شده است.

 در سال های گذشته کاربری این کاروانسرا انبار چوب بود اما این روزها مالکیت آن با دانشگاه بوعلی است. به دلیل این­که مرمت و بازسازی بر روی این اثر انجام نشده و حفاظتی هم از این بنای قدیمی صورت نمی گیرد  روز بروز تخریب ها بیشتر می شود.

فعالان حوزه میراث فرهنگی در همدان معتقدند این بنا هرچه زودتر باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد و بازسازی شود اما مالکان آن پیشنهاد دیگری دارند آنها می گویند این بنا بهتر است با مشارکت خیرین و میراث فرهنگی به موزه علم استان تبدیل شود.

محمود تعجبی، مشاور رئیس دانشگاه در حوزه ریاست و روابط عمومی با اشاره به طرح عقب افتادن طرح مرمت و بازسازی کاروانسرای زغالی ها گفت: برای این کاروانسرا طرحی با عنوان استادیوم علمی داشتیم، که در­این طرح هم طرح موزه دیده شده بود از جمله موزه جمعیت شناسی، موزه علم، موزه تاریخ طبیعی و موزه پزشکی و طرحی هم برای پروژه های علمی داشتیم. آن طرح در سفر دولت دهم تصویب شد اما متاسفانه سازمان مدیریت دوباره آن را پس از سفر ملغی کرد و بودجه و اعتبار لازم نداد دوسال است دوباره تلاش می کنیم این طرح احیا شود قطعا جایی برای چنین برنامه ای داریم اما اهرم ها یی که بتوان تامین اعتبار کرد فعلا وجود ندارد.

کاروانسرای زغالی های همدان همچنان بلاتکلیف است

مشاور رئیس دانشگاه بوعلی در حوزه ریاست ادامه داد: ما برای کاروانسرای زغالی ها در درجه اول به دنبال ایجاد موزه علم هستیم تا آثار و مجموعه هایی که از گذشتگان در این زمینه وجود دارد را گردآوری کنیم و در معرض دید عموم قرار دهیم و بتوانیم دستاوردهای علمی، پزشکی و پژوهشی استان را جمع کنیم. البته هنوز این طرح در حد تئوری است و برای اجرای آن نیاز به اعتبار و بودجه داریم.

تعجبی در گفت: پیشنهاد دیگری هم که مطرح شده، بحث فروش کاروانسرای زغالی ها است که آن هم به دلیل حساسیت های میراث فرهنگی باید کسی خریداری کند که هم اثر را حفظ کند و هم مرمت و کاربری آن با ضوابط میراث فرهنگی سازگار باشد. این کاروانسرا یک سرمایه استانی و ملی است و باید حفظ شود واگذاری آن مشروط به اجازه قوانین و میراث فرهنگی است.

تعجبی پیشنهادی را در زمینه ورود خیرین به حوزه مرمت میراث تاریخی ارایه کرد و گفت: همانطور که می دانیم هرم جمعیتی ما روبه پایین است وتعداد دانش آموزان و دانشجویان ما امروز از فضاهایی که برای آموزش در اختیار داریم مانند مدرسه ها و دانشگاه ها کمتر است مسئولان این نهادها می توانند خیرین را به ساختن پژوهشگاه سوق دهند و در مور بازسازی آثار و اماکن تاریخی از این عزیزان کمک بگیرند. اگر خیرین به این طرف سوق پیداکنند و موزه ایجاد کنند و یا خوابگاه و پژوهشکده بسازند ماندگارتر خواهد بود و یادگاری برای چندن نسل باقی خواهد ماند.

او افزود: اگر مدیران استانی شرایط را آماده کنند خیرین هم وارد شوند ­و کمک کنند این کاروانسرا مرمت و بازسازی شود، مکان خوبی برای موزه علم است ما از خیرینی که در حوزه آموزش پرورش و آموزش عالی فعال هستند دعوت می کنیم در این امر خیر شرکت کنند.

مشاور رئیس دانشگاه در حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه بوعلی در پایان گفت: امروز برای دانشگاه بوعلی به تنهایی امکان پذیر نیست تا مجموعه را مرمت کند ما امیدواریم این طرح را به صورت مشارکتی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کنار دیگر نهادها از جمله آموزش پرورش و خیرین انجام شود. اما مهمترین مسئله ما این است که این کاروانسرا حفظ شود و میراث فرهنگی هم راضی شود.

خبرنگار: حسین زندی

http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=5299,1برچسب ها: کاروانسرای زغالی های همدان ، میراث فرهنگی همدان ،به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در این برنامه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و انجمن های مردم نهاد کانون قلم، نبض سبز حیات ، توسعه محلی بهارستان و پویشگران سفر پاک از مرکز استان و انجمن مردم نهاد حامیان زمین از نهاوند حضور فعال داشتند.

عضو انجمن مردم نهاد توسعه محلی بهارستان در این خصوص بیان کرد: پاکسازی مناطق طبیعی استان در دستور کار سمن های زیست محیطی قرار دارد و این اقدام با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان های مردم نهاد انجام شد.

حسین زندی، افزود: طبیعت گردان و دوستداران طبیعت که در منطقه حضور داشتند با دیدن آغاز عملیات پاکسازی توسط سمن ها در فرایند کار قرار گرفتند و اقدام به پاکسازی منطقه کردند که در این میان جمع 35 نفره تبدیل به جمعیتی بالغ بر 60 نفر شد که کمر همت به پاکسازی طبیعت سرسبز گیان بستند.

زندی با تاکید بر اینکه انجام عملیات پاکسازی طبیعت توسط دوستداران محیط زیست به تغییر رفتار جامعه منجر می شود بیان کرد: در حال حاضر قبح مساله جمع کردن زباله در طبیعت شکسته شده و نریختن زباله به یک ارزش تبدیل شده است که این رفتار باید فراگیر شود.

وی خاطرنشان کرد: پاکسازی، قدم اول است و طبیعت گردان باید سعی کنند غذایی به همراه خود ببرند که زباله کمتری داشته باشد و از پلاستیک و وسایلی که تجدید ناپذیر است استفاده نکنند.

وی در پایان گفت: در فرایند طبیعت گردی باید ضمن خودداری از ریختن زباله، چیزی به طبیعت اضافه نکرده و چیزی هم از آن کم نکنیم.
برچسب ها: محیط زیست ، پاکسازی سراب گیان ،

کاروانسرای زغالی‌ها ؛ همچنان بلاتکلیف

نویسنده: حسین زندی همدان‌ـ خبرنگارهمشهری
کاروانسرای زغالی‌ها ؛ همچنان بلاتکلیف
همدان علاوه بر کاروانسراهایی که در مسیر راه‌ها و خارج از شهر دارد تعدادی کاروانسرا در کنار دروازه‌های شهر و داخل بافت شهری نیز دارد...
1394/07/14
همدان علاوه بر کاروانسراهایی که در مسیر راه‌ها و خارج از شهر دارد تعدادی کاروانسرا در کنار دروازه‌های شهر و داخل بافت شهری نیز دارد.
یکی از کاروانسراهای زیبایی که زمانی در حاشیه شمال شرقی شهر واقع شده بود و امروز در بافت شهری قرار گرفته کاروانسرای زغالی‌هاست.
این اثر در ۲۷ مرداد  ۸۲ باشماره ۹۶۶۴ به‌ عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
کاروانسرای زغالی‌ها درحاشیه میدان پروانه‌ها و در ضلع شمال غربی تپه مصلا (‌ارگ تپه قدیم) واقع شده است که گفته می‌شود این اثر متعلق به دوره قاجاریه است‌. نمای بیرونی کاروانسرا با کاشی‌کاری و آجرکاری زیبا تزیین شده، اما بخش اصلی كاروانسرا تخریب شده و تنها سردر و هشتی ورودی آن سالم مانده که  به محل تجمع معتادان تبدیل شده است.

موزه علم
در سال‌های گذشته کاربری این کاروانسرا انبار چوب بود اما این روزها مالکیت آن با دانشگاه بوعلی است. به دلیل این‌که مرمت و بازسازی روی این اثر انجام نشده و حفاظتی هم از این بنای قدیمی صورت نمی‌گیرد، روز به روز تخریب‌ها بیشتر می‌شود.
فعالان حوزه میراث فرهنگی در همدان معتقدند این بنا هرچه زودتر باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد و بازسازی شود. اما مالکان آن پیشنهاد دیگری دارند آن‌ها می‌گویند، این بنا بهتر است با مشارکت خیران و سازمان میراث فرهنگی به موزه علم استان تبدیل شود.
«محمود تعجبی» مشاور رئیس دانشگاه در حوزه ریاست و روابط عمومی با اشاره به عقب افتادن طرح مرمت و بازسازی کاروانسرای زغالی‌ها گفت: برای این کاروانسرا طرحی با عنوان استادیوم علمی داشتیم، که در این طرح هم طرح موزه دیده شده بود از جمله موزه جمعیت شناسی، موزه علم‌، موزه تاریخ طبیعی و موزه پزشکی و طرحی هم برای پروژه‌های علمی. آن طرح در سفر دولت دهم تصویب شد اما متاسفانه سازمان مدیریت دوباره آن را پس از سفر ملغی کرد و بودجه و اعتبار لازم را نداد. 2 سال است دوباره تلاش می‌کنیم این طرح احیا شود. قطعا جایی برای چنین برنامه‌ای داریم اما اهرم‌ها‌یی که بتوان تأمین اعتبار کرد فعلا وجود ندارد.
مشاور رئیس دانشگاه بوعلی در حوزه ریاست ادامه داد: ما برای کاروانسرای زغالی‌ها در درجه اول به دنبال ایجاد موزه علم هستیم تا آثار و مجموعه‌هایی که از گذشتگان در این زمینه وجود دارد را گردآوری کنیم و در معرض دید عموم قرار دهیم و بتوانیم دستاوردهای علمی، پزشکی و پژوهشی استان را جمع کنیم. البته هنوز این طرح در حد تئوری است و برای اجرای آن نیاز به اعتبار و بودجه داریم.
تعجبی گفت: پیشنهاد دیگری هم که مطرح شده، بحث فروش کاروانسرای زغالی‌‌هاست که آن هم به دلیل حساسیت‌های میراث فرهنگی باید کسی خریداری کند که هم اثر را حفظ کند و هم مرمت و کاربری آن با ضوابط میراث فرهنگی سازگار باشد. این کاروانسرا یک سرمایه استانی و ملی است و باید حفظ شود. همچنین واگذاری آن مشروط به اجازه میراث فرهنگی است.
تعجبی پیشنهادی را در زمینه ورود خیران به حوزه مرمت میراث تاریخی ارائه کرد و گفت: مسئولان این نهادها می‌توانند خیران را به ساختن پژوهشگاه تشویق کنند و در مورد بازسازی آثار و اماکن تاریخی از آنها کمک بگیرند. اگر خیران موزه ایجاد کنند و یا خوابگاه و پژوهشکده بسازند ماندگارتر خواهد بود و یادگاری برای چندین نسل باقی خواهد ماند.
وی افزود: اگر مدیران استانی شرایط را آماده کنند، خیران هم وارد شوند و کمک کنند و این کاروانسرا مرمت و بازسازی شود، مکان خوبی برای موزه علم است. ما از خیرانی که در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی فعال هستند، دعوت می‌کنیم در این امر خیر شرکت کنند.
مشاور رئیس دانشگاه در حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه بوعلی در پایان گفت: امروز برای دانشگاه بوعلی به تنهایی امکان‌پذیر نیست تا مجموعه را مرمت کند؛ ما امیدواریم این طرح به صورت مشارکتی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کنار دیگر نهادها از جمله آموزش و پرورش و خیران انجام شود. مهم‌ترین مساله ما این است که این کاروانسرا حفظ شود و میراث فرهنگی هم تأیید کند.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%9B-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81


برچسب ها: همشهری همدان ، گردشگری همدان ، میراث فرهنگی همدان ، کاروانسرای زغالی ها ،

«کنسرو لوبیا قرمز» هندی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

نویسنده: حسین زندی همدان- خبرنگار همشهری
«کنسرو لوبیا قرمز» هندی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
نمایش «کنسرو لوبیا قرمز» یکی از کارهای کشور هند بود که در بیست‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان حضور داشت و یکی از پرطرفدارترین کارهای جشنواره بود که با استقبال مردمی مواجه شد...
1394/07/18
نمایش «کنسرو لوبیا قرمز» یکی از کارهای کشور هند بود که در بیست‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان حضور داشت و یکی از پرطرفدارترین کارهای جشنواره بود که با استقبال مردمی مواجه شد. این کار نوشته «بالاسوبرامانیان» و به کارگردانی «کریشنا کومار» بود که در هندوستان به او «مستر کی‌کی» می‌گویند.داستان نمایش از این قرار است که در اثر یک اتفاق، تمامی مردم جهان نابود می‌شوند و پسر نوجوانی زنده می‌ماند. این پسر یک کنسرو لوبیا پیدا می‌کند اما نمی‌تواند در آن را باز کند. او معتقد است؛ اگر در کنسرو را باز کند می‌تواند جهان را نجات دهد. در این گفت‌و‌گو مستر کی‌کی از تجربه حضور در ایران برای همشهری می‌گوید:
نظر برخی مخاطبان این بود که نمایشنامه کنسرو لوبیا قرمز مقداری طولانی‌تراز حد معمول بود. به طور مثال می‌توان همین کار را به جای یک ساعت و بیست دقیقه در نیم ساعت اجرا کرد.
ما نمونه‌های مختلفی از اجرا را آزمایش کردیم. این نمایش را در زمان نیم‌ساعته و یک‌ساعته هم اجرا کردیم اما بهترین بازخورد را در این اجرا داشتیم. وقتی هم روی صحنه هستیم به مخاطب توجه می‌کنیم و وقتی متوجه می‌شویم بازخورد خوب است و مخاطب آماده پذیرفتن کار است اجرا را طولانی‌تر می‌کنیم و اگر بازخورد وجود نداشت اجرا را کوتاه‌تر می‌کنیم.
 • یکی از ویژگی‌های این کار باز بودن پایان‌بندی و مشارکت تماشاگران بود و کار به سبک «پیرنگ باز بود»؛ این کار برای شما چه ویژگی و برتری داشت؟
البته خیلی نمی‌توان گفت که «پیرنگ باز بود و اگر دقت کرده باشید دیالوگ‌های پایانی نمایش در همه اجراها مشترک بود و بازیگر می‌گفت«ای کاش یک نفر بود تا من کنسرو را با او تقسیم می‌کردم. ما باید قدر آن چیزی را که داریم بدانیم نه آن چیزی که از دست دادیم . در این نمایش هدف ما این بود که مخاطب را متوجه این موضوع کنیم که با پیشرفت تکنولوژی ما خلاقیت خود را از دست می‌دهیم؛ در اجرایی که مخاطب مشارکت می‌کند این خلاقیت را زنده می‌کند.»
اما وقتی تماشاگران را روی صحنه دعوت می‌کردید تا بازی کند احتمال هر عکس العملی وجود داشت و ممکن بود کار شما خراب شود...
خاصیت این نوع نمایش همین است که هر بار یک فرد متفاوتی را روی صحنه دعوت می‌کنیم، رفتار متفاوتی با نفر قبل داشته باشد و گاهی با افرادی برخورد می‌کنیم که رغبتی به همراهی در نمایش ندارند. البته بچه‌ها همیشه دوست دارند با ما بازی کنند و این عکس‌العمل متفاوت جذاب است.
 • از کدام شهر به ایران آمده‌اید؟
از شهر «جنی» یکی از ایالات هند.
 • وضعیت نمایش در آنجا چگونه است؟
در شهر ما نمی‌توان مقایسه‌ای بین نمایش‌ها و تئاترها انجام داد چون نمایش‌ها بر اساس سلیقه‌ها خصوصیت خود را دارد. هر گروهی کار می‌کنند، مخاطب خود را دارند و تئاتر خیلی پرطرفدار است.
 • این جشنواره را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در مرحله اول این است که فرصتی پیش می‌آید تا ما هنرمندان کشورهای دیگر را ببینیم و به همدیگر احترام بگذاریم. فضای دوستانه‌ای در همدان دیدم و در همدان چون مردم رفتار صمیمانه‌ای داشتند برای من لذت‌بخش بود.
 • در مورد کارهایی که در جشنواره از ایران روی صحنه رفته چطور؟ نظری ندارید؟
به نظرم غیرمنصفانه است که سطح کارهای کشورهای مختلف را با هم مقایسه کنیم. هر کشوری برای خود امکانات خاص و نیز محدودیت‌های خاصی دارد. من اهل گلایه‌کردن نیستم و سعی می‌کنم با هر امکاناتی کارم را اجرا کنم.
 • خلاقیت خاصی را در طراحی دکور این نمایش دیدیم که ما در ایران کمتر داریم. آیا همه نمایش‌های هندی اینگونه است؟
یک روش جدیدی است که در هند هم خیلی از آن استفاده می‌کنند.
 • روند تولید کار نمایشی در هند چگونه است. بخش خصوصی و دولتی در این روند چه نقشی دارند؟
در هندوستان کمک‌های دولتی بسیار کم است و بیشتر حامیان مالی کمک می‌کنند و اگر کاری موفق باشد کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی وارد کار می‌شوند و تهیه‌کنندگی کار را برعهده می‌گیرند.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%C2%AB%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%C2%BB-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88?magazineid=


برچسب ها: همشهری همدان ، تئاتر همدان ، بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ،

پنجشنبه 16 مهر 1394

«اکوان» شاهنامه را به خیابان‌های همدان آورد

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،

«اکوان» شاهنامه را به خیابان‌های همدان آورد

نویسنده: حسین زندی همدان ـ خبرنگار همشهریi
«سعید باغبانی» از کارگردانان و بازیگران پرکار و شناخته‌شده همدان است. بارها در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شرکت کرده و موفق به دریافت جوایز متعددی شده است...
1394/07/13
  «سعید باغبانی» از کارگردانان و بازیگران پرکار و شناخته‌شده همدان است. بارها در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شرکت کرده و موفق به دریافت جوایز متعددی شده است. وی امسال با نمایش «اکوان» در رقابت‌های بخش خیابانی بیست‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان حضور دارد. بازیگران این نمایش فاطمه عباسی، حسین قاسمی، پیمان زندی، محمدمبین خانیان، حمیدرضا یاری، رضا شریفی، نادیا قمری، لیلا راستین‌جویا، محمدرضا ملک‌زاده و امیرحسین فاطمیاست. عروسک‌ساز نمایش «اکوان» امید انصاری با همکاری مریم صحبتی است.
سعید باغبانی در این گفت‌و‌گو ضمن تشریح مراحل اجرای نمایش اکوان وضعیت تئاتر خیابانی در همدان را بررسی می‌کند.
 • ایده نمایش «اکوان» چگونه شکل گرفت؟
ایده اولیه نمایش اکوان از امید انصاری بود و مهدی شادمانی نویسندگی آن را انجام داد. از آنجا که فرصت کمی داشتیم مجبور شدیم بسیار فشرده کار کنیم؛  چون همه بازیگران ما کودک و نوجوان هستند و بیشتر آنها اولین بار بود که کار تئاتر می‌کردند خیلی دلنشین بود. در عین حالی که اولین‌بار بود بازی می‌کردند مانند مومی در دست انعطاف و استعداد خوبی داشتند و ما کار را تقریبا در حدود 15 جلسه تمرین جمع کردیم تا این کار در بخش رقابت جشنواره پذیرفته شد.
 • این چندمین تجربه شما در نمایش خیابانی است؟
اولین‌بار با نمایش خیابانی رستم و روزگار به جشنواره بین‌المللی فجر راه یافتم و فکر می‌کنم اولین نفری باشم که از همدان نمایش خیابانی به جشنواره بردم.
 • ما در همدان برخلاف شهرهایی مانند تهران و مریوان نمایش خیابانی را در طول سال مشاهده نمی‌کنیم. برای تداوم اجراهای این گونه نمایش چه کار می‌توان کرد؟
این مسأله چند بعد دارد. اول این‌که نمایش خیابانی اعتبار مالی نیاز دارد و در همدان هم چنین حمایتی را نداریم. اصلا نمایش خیابانی را به عنوان نوعی از تئاتر نمی‌پذیرند و ظاهرا قائل به چنین گونه‌ای از نمایش نیستند. ما بلیت‌فروشی نداریم و نمی‌توانیم این قاعده را بشکنیم که مردم بیایند بلیت بخرند. بنابرین نبود حمایت عمده‌ترین دلیل است و مسأله بعد اقلیم همدان است که در همه فصل‌ها نمی‌توان اجرای نمایش خیابانی داشت. مشکل دیگر این است که این نوع از نمایش هنوز در لایه‌های مختلف جامعه جا نیفتاده است به طوری که گاهی با واکنش مردم مواجه می‌شود و نهادی برای تأمین امنیت گروه‌های نمایشی هم پیش‌قدم نمی‌شود.
 • ما یک سابقه طولانی از اجرای نمایش‌هایی داریم که در کوچه‌ها و محله‌ها اجرا می‌شده مانند نمایش‌های آیینی، اما در طول تاریخ ندیده‌ایم که با این اجراها برخوردی شود. این واکنش که شما می‌گویید چگونه است؟
ما وقتی که حمایت نداریم هرقدر هم تلاش کنیم به تنهایی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. برای تداوم این کار باید ردیف بودجه و فضای مناسب در نظر گرفت و امنیت گروه‌ها را تأمین کرد. مثلا در یک پارک اگر اجرا داشته باشیم یک بطری یا سنگ به طرف گروه پرتاب شود چه کسی پاسخ خواهد داد؟ اگر حمایت مادی و معنوی نباشد نمی‌توان کاری را پیش برد. به طور مثال من نمایش خیابانی اکوان را اجرا می‌کنم اما تضمینی برای اجرای دائمی ندارد، مگر این‌که تدابیری بیندیشم تا این نمایش را بعد از جشنواره به نمایش صحنه‌ای تبدیل کنم.
 • در استان‌های دیگر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری همکاری خوبی با هنرمندان دارد. اینجا چگونه است؟
می‌دانیم که بودجه ارشاد اندک است، اما معاونت فرهنگی شهرداری با این‌که میلیاردها تومان در سال بودجه فرهنگی دارد یا همکاری نمی‌کند یا نمی‌خواهد همکاری کند. این نهاد برای هر چیزی غیر از تئاتر بودجه دارد اما به تئاتر که می‌رسد بودجه ندارد. برای تئاتر که مادر تمام هنرهاست اعتباری قائل نیستند. به ما گفتند با موضوعات شهروندی کار کنید ما پیگیری کردیم، کار ارائه دادیم، اما همکاری نکردند شورای شهر ما هم که اصلا نمی‌داند تئاتر چیست و فقط ممکن است در اجراهای جشنواره چند روز بیایند و خودشان را نشان دهند. کمیسیون فرهنگی به ما بگوید تا حالا برای تئاتر چه کار کرده است؟ تئاتر پیشکش، از هنرهای بومی و آئینی دفاع کنند.
 • وضعیت تئاتر خیابانی همدان را چگونه می‌بینید؟
بسیار عالی است. ما افرادی مثل مهدی حبیبی را داریم که از ملایر اجراهای بسیار خوبی را در جشنواره‌های بین‌المللی ارائه کرده است. بیشتر دوستان توانایی زیادی دارند، اما حمایت نمی‌شوند.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%C2%AB%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF?magazineid=


برچسب ها: همشهری همدان ، تئاتر همدان ، اکوان ، شاهنامه فردوسی ،

انتخاب خبر: اولین نمابشگاه توانمندی های روستاییان صبح روز سه شنبه با حضور دکتر مسعود سلطانی فر معاون ریئس جمهورو رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی مناطق محروم رئیس جمهور در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار انتخاب خبر، مسعود سلطانی فر در آغاز ورود به نمایشگاه از غرفه گروه کاری سازمان های غیر دولتی حامی گردشگری و توسعه پایدار بازدید کرد و با تیریک راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی این گروه به نقش تشکل های غیر دولتی در توانمندسازی روستاها تاکید کرد.

در این نمایشگاه ده ها غرفه از  31 استان کشور حضوردارند و علاوه بر کارآفرینان و تولید کنندگان روستایی تشکل های غیر دولتی حوزه گردشگری  نیز در این نمایشگاه توانمندی های خود را به معرض نمایش گذاشته اند.

یکی از غرفه هایی که در این نمایشگاه حضوردارد «گروه کاری سازمان های غیر دولتی حامی گردشگری و توسعه پایدار» است که کارگاه های گلیم بافی، سرمه دوزی، گلابتون دوزی، حنا ریزی، عروسک سازی، زیورآلات، نقاشی روی سفال،ملکین دوزی و شالبافی در این غرفه فعال است.

علی احمدیان  یکی از اعضای گروه کاری و طراح دکوراین غرفه که غذفه را به صورت اقامتگاه روستایی طراحی کرده است  گفت: تلاش ما این است بازدیدکنندگان با شیوه زندگی و تولیدات، صنایع و مشاغل روستایی آشنا شوند و آموختن برخی از این حرفه ها رابه صورت عملی تجربه کنند.

احمدیان ادامه داد: در این غرفه کارگاه های آموزشی ساخت اقامتگاه های بومی محلی برای کودکان در طول نمایشگاه برگزار خواهد شد.همچنین مراجعه کنندگان در این غرفه با شیوه های  نمدمالی، حصیربافی، نقاشی روی سفال و قالی بافی آشنا می شوند.

گروه کاری سازمان های غیر دولتی حامی گردشگری و توسعه پایدار  مجموعه ای از 70 تشکل غیر دولتی از 25 استان کشور است که در جهت ترویج فرهنگ گردشگری پایدار و بررسی تاثیر آن بر حفظ فرهنگ و معیشت جامعه محلی تلاش کنند.

بابک مغازه ای مسئول هماهنگی این گروه در این زمینه گفت: این گروه تا کنون 8 گردهمایی تخصصی در استان های مختلف با هدف ارتباط با جامعه محلی و معرفی زمینه های نوین گردشگری برگزارکرده است و در شش نمایشگاه ملی به صورت مشترک و یکپارچه مشارکت داشته است

مغازه ای افزود: در حال حاضر این گروه غرفه به متراژ 80 متر در اولین نمایشگاه توانمندی های روستاییان که توسط  نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود در اختیار دارد که در این برنامه،  تشکل های مختلف از استان های گوناگون نمونه هایی از مشاغل و معیشت بومی و محلی ایران را به بازدید کنندگان نشان می دهند و امکان تجربه عملی این فعالیت ها را فراهم کرده اند.

این کارشناس گردشگری در مورد طراحی غرفه افزود: معماری این غرفه بر مبنای مدل بوم آورد و سبک محلی طراحی و اجرا گردیده و وسایل کشاورزی روستایی به نمایش گذاشته شده است و در مجموع تلاش شده است تا سبک معماری زندگی و معیشت محلی به عنوان زمینه های مهم برای توسعه گردشگری پایدار بومی معرفی شود و بازدید کنندگان می توانند از توضیحات راهنمایان موجود در غرفه به منظور برنامه ریزی سفر در مناطق بومی و یا سرمایه گذاری پایدار در این حوزه بهره ببرند

مغازه ای با اشاره به مسئله آموزش در این نمایشگاه گفت: در بخش دیگری از فضای غرفه نیز تیم آموزشی گروه کاری تشکل های حامی گردشگری پایدار با آماده ساختن امکانات و مواد  اولیه لازم امکانی را فراهم کرده اند تا کودکان و نوجوانان بتوانند ماکت هایی از خانه های روستایی را بسازند و در فرآیند این امر با معماری مناطق مختلف و تفاوت های موجود در این بناها و دلایل این تفاوت ها آشنا شوند. دبیرخانه گروه کاری نیز به طور دائمی در غرفه گروه کاری مستقر است تا ضمن ارتباط و ارئه اطلاعات لازم به مخاطبان و تشکل های مراجعه کننده ، مشاره لازم در خصوص تاسیس تشکل های جدید در این حوزه را نیز ارائه کنند.

این غرفه همزمان با اولین نمایشگاه توانمندی های روستایی از تاریخ 14 تا 17 مهرماه در سالن 25 دایر خواهد بود.

خبرنگار: حسین زندی

http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=5239,1

برچسب ها: گردشگری ، توسعه پایدار ،

چهارشنبه 15 مهر 1394

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ جایی برای مبادله فرهنگی

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،

همدان

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ جایی برای مبادله فرهنگی

نویسنده: حسین زندی همدان- خبرنگار همشهری
نمایش «قصه‌سازها» به نویسندگی «محمد نظری» و کارگردانی «رضا روان» به بخش ویژه بیست‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان راه یافت...
1394/07/15
 نمایش «قصه‌سازها» به نویسندگی «محمد نظری» و کارگردانی «رضا روان» به بخش ویژه بیست‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان راه یافت. در نمایش قصه‌سازها حمید کاظمی، حجت محمدی، سیما لاهوتی، زهرا موتمن، سحر نوروزی، فرنوش فرهانی و فائزه اقلیمی به عنوان بازیگر نقش‌آفرینی می‌کنند و طراح صحنه «امید انصاری»، طراح و ساخت عروسک «زهره اسماعیلی» و دوخت لباس با «نرگس زوار» است. «رضا روان» در این گفت‌و‌گو دیدگاه خود درباره وضعیت تئاتر در همدان را بیان می‌کند.
 • مخاطبان« قصه‌سازها» کودکان هستند یا نوجوانان؟
مخاطبان این کار کودکان هستند. قصه‌سازها متفاوت با نمایش‌های قبل من است به طوری که در اجراهای پیش از جشنواره استقبال خوبی از آن شد.
 • حضور نمایش‌های همدان در جشنواره چگونه بود؟
امسال پنجمین دوره است که جشنواره در همدان برگزار می‌شود و باید مدیران فرهنگی و کسانی که جشنواره را برگزار می‌کنند نگاه دقیق‌تر و حمایت بیشتری از گروه‌های نمایشی استان داشته باشند.
 • حضور جشنواره در همدان از نظر شما مثبت است یا منفی؟
در 5 سال گذشته به دلیل حضور جشنواره در همدان تمرکز روی تئاتر کودک زیاد و سطح کیفی نمایش‌های کودک و نوجوان در همدان بیشتر شده است، اما باید توجه داشت هنرمندانی که در این حوزه کار می‌کنند آیا به این حوزه و دیدگاه‌های روان‌شناسی کودکان و نوجوانان توجه می‌کنند یا خیر.
 • پیشنهاد شما برای بهتر شدن این وضعیت چیست؟
کودک و نوجوان بر بافت و قصه خیلی توجه دارد. وقتی ما می‌توانیم با قصه‌های سنتی و کهن خودمان، نمایشی تولید کنیم  که کودک آن را به راحتی می‌پذیرد و ارتباط برقرار می‌کند، چرا باید قدم در جای پای غربی‌ها بگذاریم که بازتاب و تماشاچی خوبی هم ندارد و باعث می‌شود کودکان از تئاتر فاصله بگیرند.
 • دیگر تأثیر مثبت جشنواره به نظر شما چیست؟
این جشنواره حداقل 4 دوره به اهالی تئاتر در همدان آموزش داده و انتظار می‌رود پس از این 4 دوره کارهای بهتری در همدان تولید شود.
 • کارهای غیرایرانی جشنواره به نظر شما چگونه بود؟
این نمایش‌ها ابتدا در حوزه مخاطب‌شناسی کار و نیازهای کودکان را در این حوزه بررسی و مطالعه می‌کنند که کودک چه خلاقیتی نیاز دارد.سپس  بازتاب و تأثیر کار را بررسی و بعد کاری را تولید می‌کنند، اما در اجراهای ایرانی کمتر با این رویکرد مواجه بودیم.
 • مهم‌ترین کارکرد جشنواره چیست؟
جشنواره همایشی برای مبادله فرهنگی است. کودکان باید بعد از جشنواره و در تمامی روزهای سال این فرصت را داشته باشند که تئاتر ببینند.
 • برای این‌که سطح کیفی کار کارگردانان تقویت شود چه کار می‌توان کرد؟
کارها باید کارشناسی شود. از کارگردانان بپرسند که چه انگیزه‌ای دارند، حتی اگر آنها انگیزه‌ای هم دارند باز باید آموزش ببینندپس برای آنها و دوره و کارگاه بگذارند تا کارگردانان بیراهه نروند.
 • نظر شما در مورد واگذاری جشنواره و به طور کلی هنر به بخش خصوصی مانند آنچه در غرب رواج دارد چیست؟
در غرب کارگردان دغدغه تماشاگر را ندارد، درآمد دارد و تئاتر غیردولتی است. در همدان و ایران کمک‌ها در حد فضایی برای تمرین است و برخی نهادها پول سالن را هم از ما می‌گیرند و یا وقتی نمایشی را روی صحنه می‌برم در طول یک ماه 8 روز تعطیل رسمی و چند مناسبت داریم که برنامه را هم تعطیل می‌کنند. من چگونه می‌توانم حامی و اسپانسر مالی جذب کنم؟ به چه امیدی این کار را انجام دهم؟ انگیزه‌ای برای ادامه کار نمی‌ماند در کشورهای خارجی یک نمایش را گاهی تا 6 ماه به صورت مداوم اجرا می‌کنند.
 • در شهری مثل تهران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری حمایت خوبی از هنر به خصوص تئاتر دارد. در همدان شما چقدر از معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری کمک می‌گیرید؟
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری همدان با این‌که بودجه فرهنگی دارد، اما کمتر همکاری با هنرمندان تئاتر دارند یا بهتر است بگوییم هیچ همکاری ندارند.  نگاه مدیران این حوزه با هنر نمایش متفاوت و ناآشناست. به همین دلیل به عکس شهرداری تهران که بسیار فعال است معاونت اجتماعی و فرهنگی همدان حمایت خاصی انجام نمی‌دهد.
 • سرنوشت «قصه‌سازها» در جشنواره؟
کار ما در بخش ویژه جشنواره پذیرفته شد. دبیر جشنواره قول داد این بخش را به شکل ویژه نسبت به سال‌های پیش اجرا کند، اما متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این بخش نادیده گرفته شد. در بولتن جشنواره نیز فضایی برای این بخش در نظر گرفته نشد و کارهای صحنه‌ای این بخش را به روستاها و شهرستان‌های کوچک فرستادند.
من هم کار قصه‌سازها را از این بخش انصراف دادم و از آنجا که هزینه زیادی برای تولید کرده بودم قصه‌سازها را به شهر بهار فرستادند، اما قراردادی برای مسأله مالی نبستند.
 به طور کلی ارزشی برای بخش ویژه قائل نشدند.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86?magazineid=


برچسب ها: همشهری همدان ،

چهارشنبه 15 مهر 1394

همدان؛ مرکز تئاتر کودک ایران

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،

همدان؛ مرکز تئاتر کودک ایران

نویسنده: حسین زندی همدان- خبرنگار همشهری
یکی از نهادهایی که سال گذشته در جشنواره نقش پر‌رنگی داشت، کانون تئاتر کودک همدان بود. امسال این کانون در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز با گروه‌های مختلف حضور دارد‌...
1394/07/14
  یکی از نهادهایی که سال گذشته در جشنواره نقش پر‌رنگی داشت، کانون تئاتر کودک همدان بود. امسال این کانون در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز با گروه‌های مختلف حضور دارد‌. در این گفت‌و‌گو «نوشین بیگلریان»، کارگردان تئاتر کودک و دبیر کانون، فعالیت‌های جشنواره‌ای آن را در گفت‌و‌گو با همشهری تشریح می‌کند.
 • در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان‌، کانون تئاتر کودک چه نقشی دارد؟
تنها کاری که به کانون تئاتر کودک سپرده شد، تشکیل کمیته داوران کودک و نوجوان بود که در 4 سال گذشته به صورت فردی در این کمیته بودم. انتظار هیأت مدیره خیلی بیشتر بود و ما می‌خواستیم در روند برگزاری جشنواره بیشتر سهیم باشیم‌. به هر حال کمیته داوران جشنواره کودک از اول شهریور شروع به ثبت نام کرد. تعداد 120 نفر ثبت نام کردیم که از این تعداد در مرحله اولیه 40 نفر نوجوان و 38 کودک پذیرفته شدند. پذیرفته‌شدگان در کلاس‌های آموزشی شرکت کردند و «محمد‌جواد کبودراهنگی» از کارگردانان باسابقه، به عنوان مدرس کودکان و «احمد بیگلریان» از کارگردانان پیشکسوت، به عنوان مدرس نوجوانان، آزمونی را برای این مخاطبان برگزار کردند که از این تعداد 10 نفر داور کودک و ‌10 نفر داور نوجوان انتخاب شدند.
 • پیش از برگزاری جشنواره بیست و دوم شما یک همایش استانی برگزار کردید، نتیجه و سرنوشت آن چه شد؟
این همایش، اولین همایش تابستانی تئاتر کودک بود که کانون تئاتر کودک برگزار کرد. از اول مرداد تا 31 شهریور به طول انجامید. هدف ما این بود که کارهای کودک را ساماندهی کنیم. خوشبختانه موفق شدیم‌ و استقبال خیلی خوب بود. اولین اجرای نمایش «آن طرف دریاها کجاست» کار «سعید باغبانی» بود و به روی صحنه رفت. «پرواز ستاره‌ای» نیما بیگلریان، «یه دنیای رنگی» فریبا یعقوبلو، «گل پری» محسن پورقاسمی، «اینجا وضعیت غیر طبیعیه» مهدی کلهر، «ورود الاغ ممنوع» فرزاد لباسی، «کنسرت موش‌ها» مریم زیوری و «قصه سازها» اثر رضا روان هم بودند که در مدت برگزاری همایش به روی صحنه رفت. همه این کارها از تولیدات کانون تئاترکودک بود.
 • این آثار در تقویت جشنواره تئاتر چه تاثیری داشت؟
از 8 اثر تولید شده کانون 2 نمایش به بخش‌رقابت راه پیدا کرد. نمایش «یه دنیای رنگی» فریبا یعقوبلو، به بخش کودک و نمایش «اینجا وضعیت غیر طبیعی‌ایه» مهدی کلهر در بخش نوجوان به بخش رقابت راه یافتند. 2 نمایش «تو بگو تو چی» بهداد بلیغ‌فر و «آن طرف دریاها کجاست» به بخش خیابانی راه یافت و 4 نمایش ما هم در بخش ویژه بین‌المللی اجرا خواهد شد. کانون امسال مانند سال گذشته دست پر به جشنواره رسید و این خود در تقویت جشنواره موثر است. در بخش خیابانی نیز 2 کار از همدان و یک کار از ملایر اجرا خواهند داشت‌.
 • تعامل شما با نهادهایی مانند اداره ارشاد چگونه است؟
انتظارهای ما زیاد است، چون تئاتری‌ها جشنواره را از آن خود می‌دانند. من در دهه 70 به عنوان کودک در جشنواره بازی می‌کردم و با جشنواره بزرگ شدم. اولین گله ما که با مدیر کل ارشاد هم مطرح کردیم این بود که آرم و نشان کانون در پوستر جشنواره نیست، آقای عبادی هم پذیرفت. من به عنوان مدیر این مجموعه می‌خواستم آرم ما در پوستر باشد. ما اولین کانون تئاتر کودک را در کشور ثبت کرده‌ایم. به این ترتیب دوست داشتیم در تصمیم‌گیری‌های جشنواره حضور داشته باشیم. امیدوارم در سال‌های آینده به یک تعامل دو سویه برسیم.
 • انتظار کانون از جشنواره چیست؟
امیدوارم کارهای استان همدان بدرخشد، به خصوص برای تولیدات کانون آرزوی موفقیت دارم. البته برای ما جایزه مهم نیست اما آن هم خوشحال‌کننده است.
 • برنامه‌های بعدی کانون چیست؟
برنامه‌های زیادی داریم، حالا که بر سرشوق آمدیم، می‌خواهیم این شور و شوق با پایان یافتن جشنواره تمام نشود و بلافاصله پس از جشنواره برنامه‌های پاییزه را آغاز می‌کنیم. کلاس‌های آموزشی پاییز را داریم. برای کودکان و نوجوان 2 دوره کلاس با عنوان بازیگری برگزار می‌کنیم که مدرس‌ها از تهران می‌آیند. جشنواره نمایش خلاق را داریم که به زودی فراخوان را اعلام می‌کنیم.

http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?magazineid=


برچسب ها: تئارتر همدان ، همشهری همدان ،

چهارشنبه 15 مهر 1394

خاستگاه جشن مهرگان

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :مطالب در خبر گزاری ها ،گفتگو ،میراث فرهنگی ،

خاستگاه جشن مهرگان

انتخاب خبر- حسین زندی: جشن هاو آئین های ایرانی در گذر زمان دچار دگرگونی فراوانی شده است. امروز افزون بر دگرگونی برآمده از رخدادهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، فاصله گرفتن از هویت ایرانی نیز بر فراموشی برخی از این آئین ها دامن زده است. یکی از مهمترین جشن های ایرانی مهرگان است که با توجه به اهمیت آن دو پرسش عمده را پیش روی ما نهاده است؛ خاستگاه و سرچشمه این جشن کجا و چه زمانی بوده دیگر اینکه آینده چنین جشنی چگونه خواهد بود؟ برای باز پرسیدن این پرسش ها و پرسش های دیگر، خبرنگار انتخاب خبر گفت و گویی با دکتر شروین وکیلی، پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و تاریخ داشته است که در پی می آید.

 دکتر مهرداد بهار معتقد است پیش از آریایی ها جشن مهرگان در بین النهرین رواج داشته در آنجا مردوک خدای بابل غولی که مادر همه غول هاست به نام تیامت  را می کشد و از تن این غول جهان را می سازد این جشن، جشن بنا نهادن جهان است و آریایی ها این جشن را به یک آیین ایرانی بدل کرده اند. چقدر به چنین باوری می توان باور داشت؟

چنین می‌نماید که بزرگداشت اعتدال بهاری امری عمومی و دیرینه باشد که بسیاری از فرهنگ های مستقر در ایران زمین با آن آشنا بوده و برایش آیین هایی داشته‌اند. در میان این فرهنگها، منابع نوشتاری میانرودان باستان از همه شناخته شده‌تر و مشهورتر است و استاد بهار بر این مبنا جشن بابلی آکیتو را معیار این آیین ها گرفته است. به نظر من شکل کنونی و دقیق جشن نوروز که بر اعتدال بهاری تاکید دارد و آشکارا به تقویمی خورشیدی مربوط می‌شود، در فرهنگهای مقیم ایران شرقی ریشه داشته است. چون نظام گاهشماری میانرودان قمری است و ساختار منظم و معقولی برای تشخیص ابتدای بهار نداشته‌اند. این نظام گاهشماری خورشیدی تازه در ابتدای دوران هخامنشی و با چیرگی پارس ها بر بابل رسمیت می‌یابد. پیش از آن هم در بابل مفاهیمی که به اخترشناسی مربوط می‌شود و دوازده برج فلکی را در نظر می‌گیرد، در دوران ورود کاسی‌ها و زمامداری پانصد ساله‌شان بر میانرودان دستخوش جهشی می‌شود و کاسی‌ها نیز از شرق زاگرس و اقلیم ایران مرکزی به آن سو کوچیده بودند. بنابراین چنان که در کتاب «اسطوره‌ی آسمان شبانه» به تفصیل اسنادش را آورده‌ام، به نظرم شالوده‌ی تقویمی نوروز و ساز و کارهای علمی و نجومی تشخیص آغاز سال نو در ایران شرقی ریشه دارد و تنها دیرتر و در فاصله‌ی قرن هشتم تا ششم پیش از میلاد به میانرودان وارد شده است. در عین حال میان مراسم سال نوی بابلیان که آکیتو نامیده می‌شده و نوروز ایرانی شباهت هایی دیده می‌شود که مهمترینش دوازده روز جشن گرفتن و خروج از شهر در روز سیزدهم بوده است. به نظرم سخن استاد بهار درباره‌ی این بخش درست است، هرچند باز مراسمی شبیه به شبیه‌خوانی انوماالیش در آیین های ایرانی غایب است و اصولا آن چارچوب چندخدایی میانرودانی را در رمزگذاری بهار و آیینهای نوروزی نمی‌بینیم.

شروین وکیلی دو برداشت مهم در چنین جشن هایی وجود دارد یکی نگاه اسطوره ای  به این جشن ها است و دیگری کاربری نجومی و این اعتقاد که پدید آمدن این جشن ها بر اساس باورهای نجومی است اما در هردو باور موضوع آفرینش بسیار پر رنگ است این موضوع را چگونه می توان بررسی کرد؟

چنان که گفتید هر آیینی از این دست دو لایه‌ی متمایز دارد. یکی اسطوره‌ها و باورها و گاه دانش هایی (مانند اخترشناسی و گاهشماری) که در انحصار نخبگان و کاهنان بوده و چارچوب عمومی آیین را و ریزه‌کاری‌های رمزپردازانه‌اش را سازمان می‌داده است. دیگری خودِ آیین که به شکلی زنده و پویا با مشارکت توده‌ی مردم انجام می‌شده و کارکردی جامعه‌شناختی (همبستگی اجتماعی، مشروعیت بخشیدن به نظم سیاسی حاکم، نشانه‌گذاری دوره‌های پیاپی کشت و کار) را به انجام می‌رسانده است. درباره‌ی بخش دوم چون فرهنگی نانویسا بوده، داده‌هایی بسیار اندک داریم و در نتیجه باید توجه کنیم که تحلیل‌هایمان همواره به سطحی فرهنگی و لایه‌ای نخبه‌گرایانه محدود می‌شود که شکلی نوشتاری به خود می‌گرفته و می‌توانسته تا دوران ما باقی بماند. در آیینهای ایرانی نوروز و مهرگان آشکارا با یک دستگاه نظری منسجم و اسطوره‌های کلان و بسیار پیچیده‌ای روبرو هستیم که هم ساز و کار آفرینش جهان و مسئله‌ی شر را در چارچوبی زرتشتی توضیح می‌دهد، و هم جایگاه انسان در هستی و پیوندش با امر قدسی را با مضمونی مهرپرستانه صورتبندی می‌کند. یعنی به نظرم از زاویه‌ی دستگاه نظری، باید این دو جشن را ترکیبی از دستگاه فلسفی زرتشت با نظام اساطیری و روایی مهرپرستان دانست. آکیتو و سایر جشنهای بومی‌ای که بی‌شک پیشتر از عصر هخامنشی در ایلام و گوتی و ماننا و شهرسوخته رواج داشته به این بدنه‌ی نظری افزوده شده و همچون زیرسیستمی در دل آن تداوم یافته‌اند، اما از نظم و عمق نظری‌ای که بتواند بدنه‌ی آن را  دستکاری کند، برخوردار نبوده‌اند.

اسطوره هایی که جشن های کهن ایرانی به همراه دارد مانند کشته شدن ضحاک به دست فریدون در جشن مهرگان را چگونه می توان بررسی کرد؟

در کل چنین می‌نماید که جشن مهرگان و نوروز دو مرحله‌ی متفاوت از تاریخ اساطیری هستی را در دید ایرانیان رمزگذاری کرده باشد. نوروز که با ماه فروردین آغاز می‌شود و به فروشی/ فروهر (یعنی نیرویی در روان انسان) اشاره دارد، به فرشگرد و نوسازی هستی در آخرالزمان اشاره می‌کند و نوروز و احیای زندگی گیاهی را نمادی و سرمشقی از آن در نظر می‌گیرد. در مهرگان با چیرگی تدریجی سرما بر گرما و تاریکی بر نور و پایان تابستان و آغاز پاییز روبرو هستیم. اصولا در اسطوره‌ی مهر زایش نور از دل ظلمت اهمیت دارد و این همان است که باعث شده جشن زادروز مهر را در تاریک‌ترین شب سال برگزار کنند. مهری که در تاریکترین شب سال زاده می‌شود و به تدریج نیرومندتر می‌شود، به فریدونی شبیه است که در تیره‌ترین برش تاریخ بر ضحاک غلبه می‌کند، و به همین ترتیب اینها با اسطوره‌های مشابه دیگری مثل چیرگی کیخسرو بر افراسیاب یا غلبه‌ی اردیبهشت بر آز در آخرالزمان شباهت دارند. یعنی ما دو اسطوره‌ داریم: یکی نوروز که هستی‌شناختی و آخرالزمانی و فلسفی است و روان انسانِ کامل و نقش فرشگردسازی او تاکید دارد، و دیگری مهرگان که حماسی و جنگاورانه و اخلاقی است و به چیرگی نیروهای نور بر ظلمت در نامحتمل‌ترین شرایط اشاره می‌کند.

ارتباط جشن مهرگان و آئیین مهر را چگونه می بینید؟

تردیدی نیست که آیین مهرگان از جریان دینیِ مربوط به ایزد مهر برای ما به یادگار مانده است. رمزگذاری‌های آن، نام‌های منسوب بدان، و آیینهای کهنش همگی این حدس را تایید می‌کنند. اما باید توجه داشت که آیین مهر در دوران یشازرتشتی دینی مستقل نبوده و تنها جریانی در دل دین چندخدایی کهنسال ایرانیان محسوب می‌شده است. یعنی مهر در دوران پیشازرتشتی هرگز ایزد یکتا نبوده و تنها نزد طبقه‌ی جنگاور نیرومندترین ایزد در میان شبکه‌ای از خدایان قلمداد می‌شده است. چنان که در نوشتارهای دیگری مفصل شرح داده‌ام، آنچه امروز از آیین مهر می‌بینیم شکلی دگرگون شده از آن است که همچون گرایشی عرفانی در دل دین زرتشتی باقی مانده و به کلی از نظر چارچوب نظری با فلسفه‌ی زرتشتی گره خورده است. یعنی آیین مهرگان یا هر رمزپردازی دیگر مهر را نمی‌تواند از کیش زرتشتی جدا ساخت. هرچند شاید بتوان تبارنامه‌هایی برای برخی از عناصر آن به دست داد. مثلا می‌دانیم که زمان برگزاری این  که در مهرروز مهرماه است و حدس من در کتاب «داریوش دادگر» آن است که در ابتدای کار هفتمین روز از هفتمین ماه سال خورشیدی بوده و بعدتر با افزوده شدن ایزدان زرتشتی به ابتدای ماه سی روزه، به روز شانزدهم منتقل شده است. همچنین تقدس عدد هفت که خاستگاهی مهری دارد و در جشن مهرگان زیاد تکرار می‌شود خود در مفهوم هفت اختر ریشه دارد و میراثی اخترشناسانه است که به نظرم در ایران شرقی ابداع شده و کهنترین متنی که بدان اشاره دارد برخی از یشت‌های اوستاست.

گاهی می توان رد پای مهرگان را در مناسک باورها و جشن ها یی که امروز هم برگزار می شود جستجو کرد مانند آیین قالیشویان مشهد اردهال کاشان یا جشن انگور در ارومیه، تاكستان، ملایر و جشن انار با چنین برداشتی موافق هستید؟

تردیدی نیست که بسیاری از این آیینها پیشینه‌ای بسیار طولانی دارند. اما با توجه به مردمی بودن‌شان و این که طی فرهنگی نانویسا تداوم یافته‌اند، به نظرم باید درباره‌ی پیوند دادن الگوهای امروزین و دیرینه احتیاط به خرج داد. چون به دلایلی سیستمی و کارکردی اصولا شباهتهایی عمومی میان مراسم جمعی وجود دارد و این را نباید با هم‌تباری و پیوستگی تاریخی یکی دانست. عناصر و نمادها و آیینهایی که منحصر به فرد باشند و غیرعادی و غیرهنجارین بنمایند و در متون کهن بدان اشاره شده باشد، اگر در مراسم امروزین هم مشاهده شود می‌توان تا حدودی به تداوم و پیوستگی آیینی کهن حکم کرد. خارج از آن احتیاط علمی به نظرم سزاوارتر است.

چه بپذیریم و چه قبول نکنیم بخش عمده ای از جشن ها و آیین های ایرانی را در کتاب ها باید جستجو کرد مردم امروز کمتر به برگزاری آن می پردازند از جمله جشن مهرگان که البته سابقه رکود و به حاشیه رفتن این جشن به دوره مغول ها برمی گردد و در سال های اخیر اتفاق نیفتاده برای بازشناسی و بازیابی این جشن ها چکار می توان کرد؟

راستش فکر می‌کنم طی بیست سال گذشته نوعی نوزایی نمایان و پرشور جشنهای کهن ایرانی را می‌بینیم و چنین دگرگونی‌ای در زمانی چنین کوتاه را در دورانهای تاریخی پیشین سراغ ندارم. یعنی چنین می‌نماید که ایرانیان در همین نسلی که همه‌ی ما به آن تعلق داریم، به نوعی بازاندیشی و بازسازی ریشه‌دار آیینها و مراسم و جشنهای دیرینه‌ی خود دست گشوده‌اند و دستاوردها و نتایج آن هم چشمگیر و جالب توجه می‌نماید.

در اهمیت این جشن همین بس که اعراب به جای واژه جشن از مهرگان (مهرجان) استفاده می کنند، اما در ایران قرن هاست این جشن به صورت عمومی برگزار نمی شود علاوه بر فشار مغول ها چه دلیل دیگری می توان بیان کرد؟

منسوخ شدن تدریجی جشن مهرگان از آن روست که این جشن بر خلاف نوروز که از همان ابتدای کار در اسلام پذیرفته شد، در ایران بیشتر به زرتشتیان منسوب می‌شده است. این را هم باید در نظر داشت که احتمالا تا عصر ایلخانی یعنی تا قرن هفتم هجری همچنان بخش عمده‌ی جمعیت ایران زمین از کشاورزان و دهقانانی تشکیل می‌شده که بیشترشان زرتشتی بوده‌اند. یعنی داده‌هایی هست که نشان می‌دهد تا حمله‌ی مغول دین اسلام دین اقلیتی شهرنشین بوده و توده‌ی جمعیت روستایی همچنان زرتشتی بوده‌اند. جشن مهرگان هم به این گروه مربوط می‌شده و تا حدودی در مقابل جشنهای اسلامی فطر و قربان قرار می‌گرفته، و البته با نوروز پیوند داشته که جشن ملی و عمومی همه‌ی ادیان ایرانی بوده است. پس از حمله‌ی مغول است که شیرازه‌ی کهنسال زندگی اجتماعی در ایران دریده می‌شود و قبایل متحرک بر روستاها نیز چیره می‌شوند. از همین دوران زوال تدریجی زبان پارسی در مناطقی مثل آذربایجان و عراق عرب و آناتولی و آسیای میانه و پاکستان امروزین را می‌بینیم و این به خاطر کشتار سخت مغولان است و جایگزین شدن جمعیت بومی ایران با مهاجرانی که مغول و ترک و تاتار هستند. در این هنگامه است که بسیاری از آیینهای دیرین از جمله مهرگان نیز منسوخ می‌شود.

آنچه از سروده های شاعران بر می آید این است که مهرگان را جشن شاهان و خسروان دانسته اند اما بر اساس داشته ها و یافته های اساطیری و تاریخی این جشن به صورت عمومی در بین مردم و کشاورزان هم برگزار می شده چگونه می توان این موضوع ها و تقسیم بندی هارا تمیز داد؟

چنان که گفتم جشن مهرگان جنبه‌ای مردمی داشته و به ویژه با کشاورزان زرتشتی پیوند داشته است. اما چون این طبقه جمعیت بزرگی از ایران را تشکیل می‌داده‌اند، شاهان هم این جشن را با شکوه فراوان برگزار می‌کرده‌اند. طوری که انگار جنبه‌ی شادخوارانه و خوشباشی مهرگان از نوروز جدی‌تر بوده و به همین خاطر در زبان عربی جشن را مهرجان می‌نامند و نه نوروز. نوروز انگار ماهیتی بیشتر آیینی و درباری و ملی داشته و وحدت اقوام ایرانی را نشان می‌داده، در حالی که مهرگان مردمی‌تر و رهاتر بوده و تا حدودی بازمانده‌ی آیینهای کهنسال خسروان باستانی قلمداد می‌شده است.

بهره گیری از جشن های ایرانی برای تقویت روحیه شادمانی و نشاط اجتماعی در جامعه امروز چگونه می تواند اتفاق بیفتد؟

تردیدی در این نکته نیست که ایرانیان امروز با نوعی قحطی شادمانی روبرو هستند و از سردرگمی و بی‌بنیادیِ ساختهای اجتماعی تولید شادی رنج می‌برند. روی آوردن‌شان به آیینها و جشنهای باستانی یکی از راهبردهایی است که چنین نقصی را بر طرف می‌کند و بر خلاف وامگیری‌های سطحی از جشنها و مراسمی که از راه سینما و ماهواره تبلیغ می‌شوند، کوشش برای بازسازی این مسیرهای بومی و دیرینه‌ی شادمانی جمعی که معنایی چشمگیر و رمزگانی غنی را در خود نهفته‌اند، اندیشیده و درست و خردمندانه می‌نماید.

http://entekhabkhabar.ir/visitorpages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=5235,1برچسب ها: جشن مهرگان ، شروین وکیلی ، حسین زندی ،

سه شنبه 7 مهر 1394

نمادهای همدان در پوستر جشنواره فیلم نوجوان

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،هنر ،میراث فرهنگی ،

نمادهای همدان در پوستر جشنواره فیلم نوجوان

نویسنده: حسین زندی همدان- خبرنگار همشهری
نمادهای همدان در پوستر جشنواره فیلم نوجوان
بیست ‌و ‌نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم نوجوان همدان با جنب‌و‌جوش خاصی در حال برگزاری است. این جشنواره با حضور ده‌ها فیلمساز ایرانی و مهمانان خارجی از تاریخ سوم مهر آغاز شده و تا هشتم مهر ادامه دارد...
1394/07/07
بیست ‌و ‌نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم نوجوان همدان با جنب‌و‌جوش خاصی در حال برگزاری است. این جشنواره با حضور ده‌ها فیلمساز ایرانی و مهمانان خارجی از تاریخ سوم مهر آغاز شده و تا هشتم مهر ادامه دارد. این رویداد مهم فرصتی را فراهم آورده تا همدانی‌ها بعد از چند سالی که جشنواره از همدان رفت روی صندلی‌های سینماها بنشینند و با حضور عوامل، فیلم‌ها را تماشا کنند.
یکی از شاخصه‌های این رویداد مهم فرهنگی، طراحی پوستر متفاوت جشنواره است که علاوه بر عناصر سینمایی در آن تلاش شده از پدیده‌های بومی شهر همدان نیز بهره گرفته شود.
در واقع این پوستر تلفیقی از نمادهای همدان و مظاهر و عناصر هنری و سینمایی است. پوستر «جشنواره بین‌المللی فیلم‌های نوجوانان و نخستین المپیاد فیلم سازی» در نگاه اول تصاویر شهرفرنگ دوره قاجار را به یاد می‌آورد اما به نظر می‌رسد بیشتر، از عناصر ایرانی مانند نقاشی قهوه‌خانه‌ای بهره برده است. مانند یک تابلوی زیبا که با دیوار و باروی قدیم شهر قاب شده است.

استفاده از نمادهای همدانی
«امیرشهاب رضویان» کارگردان و سینماگر همدانی، طراح این پوستر گفت: در پوستر جشنواره امسال سعی کرده‌ام کاملا از نمادهای همدانی استفاده کنم.
طرح میدان مرکزی شهر همدان به شکل شعاعی طراحی شده است و در نوع خود منحصربفرد است. این پوستر بر مبنای پرسپکتیو دایره‌ای شکل گرفته و همه رویدادها و اتفاقات از مرکز این میدان نشات می‌گیرد و جدا می‌شود. به طور مثال در بخشی از این پوستر گروه موزیک در حال اجرای موسیقی و در دایره بعدی عده‌ای با تراولینگ در حال فیلم برداری هستند و در دایره بعدی نوجوانان شادمانی می‌کنند.
رضویان ادامه داد: همه این موارد برآمده از آن شکل رویایی شهر همدان است که من دوستش دارم. من دوست دارم در خیابان‌های تاریخی این شهر اتومبیل رفت‌و‌آمد نکند و 6 خیابان اصلی این شهر به پیاده‌راه تبدیل شود.
این سینماگر در پاسخ به این سوال که هنر و امضای امیرشهاب رضویان را در کدام بخش از این پوستر می‌توان دید گفت: همه عناصری که در این پوستر استفاده کرده‌ام را دوست دارم. شش خیابان که با شش ساختمان از هم جدا می‌شود.

راهی برای حفظ آثار تاریخی همدان
رضویان با اشاره به نمادهای استفاده شده در این پوستر گفت: نمادهای همدان مانند شیر سنگی، آرامگاه باباطاهر، آرامگاه بوعلی، هگمتانه و کلیسای ارامنه همدان در پوستر هست. در هر خیابان یک آپارات سینما کشیده‌ام. همه اینها رویاهایی است که برای این شهر دارم. من اگر مسئولیتی در این شهر داشتم حلقه اول شهر را می‌بستم و تبدیل به پیاده‌راه می‌کردم تا بیش از این اماکن تاریخی شهر از بین نرود.
طراح پوستر بیست‌ و‌ نهمین جشنواره بین‌‌المللی فیلم نوجوان ادامه داد: این نوع نقاشی را از نقاشی قهوه‌ خانه‌‌ای الهام گرفته‌ام. از زمان دانشجویی این سبک را پی گرفته‌ام. در این سبک نقاشی اولین باری است که از رنگ استفاده شده است و سعی کرده‌ام به طور کلی فضایی مفرح و شاد باشد.
امیرشهاب رضویان در پایان گفت: علت این‌که پوستر را با جزئیات زیادی طراحی کرده‌ام، جنبه سینمایی بودن پوستر و جذب کودکان و نوجوانان، جلب توجه آنان و کشف بخش‌‌های مختلف پوستر را مد نظر داشته‌ام.
لازم به توضیح است امیرشهاب رضویان علاوه بر طراحی پوستر جشنواره، عضو کمیته انتخاب فیلم‌های بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم نوجوان نیز هست.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86?magazineid=


برچسب ها: همشهری همدان ، امیر شهاب رضویان ، بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم نوجوان ، سینمای همدان ، پوستر جشنواره ،

دوشنبه 6 مهر 1394

سینما فلسطین همدان بازگشایی شد

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :مطالب در خبر گزاری ها ،هنر ،میراث فرهنگی ،

انتخاب خبر: سینما فلسطین همدان یکی از قدیمی ترین سینماهای کشور است که حوادث زیادی را در 90 سال گذشته از سر گذرانده است. این سینما به بهانه تعمیر و باز سازی حدود یک دهه تعطیل بود اما یک شنبه گذشته همزمان با دومین روز برگزاری بیست و نهمین جشنواره فیلم های نوجوانان در همدان بازگشایی شد.درآئین گشایش این سینما امیرشهاب رضویان سینماگر و کارگردان همدانی به پیشینه تاریخی این سینما و وقایع رخداده در آن اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار انتخاب خبر، امیرشهاب رضویان در مراسم گشایش سینما فلسطین با اشاره به نام قدیم این سینما گفت: سینما الوند،«سینما پارادیزو» همدان است. سینما الوند حدود سال های 1310 و 11 افتتاح می شود برای افتتاح این سینما قمرالملوک وزیری به همدان دعوت می شود و در همین سینما کنسرت برگزار می کند. عارف قزوینی که آن زمان سال های تبعید خود را در همدان می گذراند به کنسرت دعوت می شود و گلدانی که توسط یکی از مدیران شهربه او اهدا می شود را به عارف قزوینی تقدیم می کند عارف با این که شرایط مالی خوبی نداشته این گلدان نقره را  پس از مراسم به فقرا می دهد. عارف آن زمان در همین عمارت و باغ بدیع که سال گذشته تخریب شد رفت و آمد می کرد و چندی هم آنجا ساکن بود.

این سینماگر همدانی به آتش سوزی های سینما فلسطین اشاره کرد و گفت: این سینما یک بار در سال 1347 آتش می گیرد و بار دیگر در سال 1352 آتش سوزی رخ می دهد که من هم به خاطر دارم. یکی از دوستان تعریف می کرد که سال 1347 وقتی سینما آتش گرفت و ماشین آتش نشانی سر رسید، متوجه شدند منبع آب ماشین خالی است وشلنگ آب را به حوض میدان می اندازد و ماهی قرمز های وسط حوض را همراه آب به روی آتش پمپاژ می کند.

رضویان ادامه داد: تا سال 1333سینما الوند تنها سالن سینمای همدان بود سپس سینما تاج ساخته می شود سینما هما احداث سال 1335می شود سینما لوکس 1337 ساخته می شود بعدها سال 1354هم سالن  باشگاه معلمان ساخته شد. سینما تاج سابق بعد از انقلاب تعطیل شد اما امیدوارم آقای استاندار بودجه ای اختصاص دهد تا این سینما  بازسازی شود. پیش از انقلاب جمعیت همدان یک سوم جمعیت امروز بود ما 5 سینمای فعال داشتیم اما امروز شهر با بیش از 500 هزار نفر جمعیت دو سینما داریم. همیشه سینما الوند یکی از مهم ترین سینماهای همدان بوده  و هست.

رضویان به درگذشت زنده یاد هما روستا اشاره کرد ودر ادامه گفت: مرحوم محمد تقی کهنمویی هنرمند و بازیگرتئاتردر دهه 20 و 30 بارها به همدان می آید و تئاتر اجرا می کند و در دهه 60 فوت می کند خوشبختانه نام قدیم سینما را بار دیگر بر روی سالن شماره 1 سینما گذاشته اند پیشنهاد می کنم نام سالن شماره 2 را به نام مرحوم محمد تقی کهنمویی بگذارند.

او افزود: این سینما حدود 83 سال تاریخ این شهر را شاهد بوده است. دوبار سقوط مجسمه شاه در مقابل در این سینما اتفاق افتاده است وقایع روز 25 مرداد 1332 را شاهد بوده و بهمن 57 را دیده است این سینما نمادی برای این شهر است.

این هنرمند همدانی افزود: آرزوی دیگری که بارها با مسئولان شهر مطرح کرده ام این است که رینگ اول شهر بسته شود و تبدیل به پیاده راه شود بیشتر اماکن تاریخی شهر در همین رینگ اصلی قرار دارد و باید آنها را حفظ کنیم امیدوارم این طرح اجرا شود.

رضویان به عملکرد استاندار همدان اشاره کرد و گفت: من به خاطر اینکه استاندارهمدان کمک کرد این سینما بار دیگر بازگشایی شود از ایشان سپاسگزارم به خاطر بازگرداندن جشنواره از ایشان تشکر می کنم استاندار همدان بهار امسال از تخریب زورخانه تاریخی همه کسی جلو گیری کرد و اولین مدیری است در طول 35 سال گذشته وقتی ما 400 نفر معترض به تخریب میراث فرهنگی شهر نامه نوشتیم پاسخ داد.

این کارگردان سینما در پایان به شهدای هنرمند اشاره کرد و افزود: این شهر شهدای زیادی داشته است از عین القضات همدانی تا آقا عبدالرزاق حکاک که در مشروطیت شهید می شود میرزاده عشقی که گفته می شود به دست عوامل رضا شاه شهید می شود، مرتضی کیوان در سال 1332 شهید می شود و یک شهیدی داریم به نام سعید یوسفی که فیلم بردار بود و با گلوله مستقیم تانک شهید شد اما دوستان هنرمند همدانی نامی از او نمی برند یاد و خاطره اورا هم گرامی می داریم.

خبرنگار: حسین زندی

http://entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=5070,1برچسب ها: امیر شهاب رضویان ، سینما الوند همدان ، سینما فلسطین ،

هم‌زمان با روز جهانی غار پاک

غارهای کوه خورزنه همدان پاکسازی شد‌

علاقه‌مندان به محیط زیست و اعضای تشکل‌های غیر دولتی همدان پنج غار از غارهای کوه خورزنه را پاکسازی و زباله‌های جمع‌آوری شده را به مراکز تجمیع پسماند شهری حمل کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سازمان‌های زیست محیطی استان همدان از جمله انجمن توسعه محلی بهارستان، کمیته محیط زیست کانون قلم همدان، نبض سبز حیات و انجمن پویشگران سفر پاک به مناسبت روز جهانی غار پاک، پنج غاز از غارهای کوه خورزنه شهر همدان را پاکسازی و زباله‌های آن را جمع‌آوری کردند.

مدیرکل محیط زیست استان همدان درباره کوه خورزنه اظهار داشت: این کوه در سه کیلومتری شرق همدان، در میان چهار روستای حصار آقا شمسعلی، مزدقینه، کشین و تفریجان واقع شده است که ارتفاع این کوه از سطح دریا تقریبا 2200 متر است.

محمدرضا محمدی افزود: این کوه با غارهای پیدا و پنهان و طبیعت کم نظیر و نیز منطقه‌ای که تا دهه 70 جزء منابع طبیعی بوده است، زیستگاه و پناهگاه گونه‌های جانوری بسیاری بود اما با رشد سکونتگاه‌های شهری و روستایی اطراف و تهدید و تصاحب اراضی توسط زمین‌خواران، این سرمایه ملی و زیستگاه طبیعی و همچنین گونه‌های جانوری آن مورد تهدید قرار گرفته است.

وی با اشاره به تنوع زیستی کوه خورزنه تصریح کرد: اکنون دو تیره جغد، عقاب، خرگوش، روباه، شغال، جوجه تیغی، تشی یا خارپشت، قمری و انواع پرندگان و خزندگان و گونه‌های مختلف آفتاب پرست در این زیستگاه وجود دارد.

مدیرکل محیط زیست استان همدان با اشاره به وجود سنگواره و فسیل اطراف کوه خورزنه بیان کرد: حضور عشایر و شکارچیان تهدید دیگری است که زندگی این جانوران را در معرض خطر قرار داده است.

نماینده مؤسسه توسعه علمی بهارستان نیز به عنوان یکی از تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی در برنامه پاکسازی غار شرکت داشت در این باره اظهار داشت: هر سال هم زمان با روز جهانی غار پاک، غارنوردان و علاقمندان به طبیعت تلاش می‌کنند زباله‌های غارهای را پاکسازی کنند و اهمیت پاکیزگی و پاسداری از غارها را به گوش دیگران برسانند.

حسین زندی افزود: دلیل انتخاب غارهای کوه خورزنه برای پاکسازی از طرف تشکل‌های غیر دولتی این است که تعرض‌ها روز به روز به محوطه باستانی و طبیعی خورزنه بیشتر می‌شود و کوه خواری و زمین خواری عرصه این محوطه را هر روز تنگ‌تر و کوچکتر می‌کند.

وی گفت: با این اقدام علاوه بر پاکسازی و توجه به اصول توسعه پایدار، تلاش ما این است که مسئولان به اهمیت و حفظ این محوطه توجه کنند و برای ثبت ملی آن اقدام کنند.

انتهای پیام/

R41405/Pne


برچسب ها: کوه خورزنه همدان ، غارهای خورزنه همدان ، پاکسازی غار های همدان ، روزجهانی غار پاک ،

تاریخ انتشار: 4 مهر 1394  -   9:35:04 بعدازظهر(PM)
پرینت بگیرید

انتخاب خبر: هر سال همزمان با 2 مهرماه برابر با روز جهانی غار پاک، غارنوردان و علاقمندان به طبیعت تلاش می کنند زباله های غارهای را پاکسازی کنند و اهمیت پاکیزگی و پاسداری از غارها را به گوش دیگران برسانند. در ایران نیز گروه های غارنوردی، کوهنوردی و فعالان محیط زیست به مناسبت این روز اقدام به پاکسازی غارها می کنند.

همزمان با «روز جهانی غار پاک» غارهای کوه خورزنه همدان پاکسازی شد

به گزارش انتخاب خبر، جمعه گذشته تعدادی از علاقمندان به محیط زیست و اعضای تشکل های غیر دولتی همدان به نام های: انجمن توسعه محلی بهارستان، کمیته محیط زیست کانون قلم همدان، نبض سبز حیات و انجمن پویشگران سفر پاک  5 غار از غارهای کوه خورزنه را پاکسازی کردند و زباله های جمع آوری را به مراکز تجمیع پسماند شهری حمل کردند.

همزمان با «روز جهانی غار پاک» غارهای کوه خورزنه همدان پاکسازی شد

دلیل انتخاب غارهای کوه خورزنه برای پاکسازی از طرف تشکل های غیردولتی این است که تعرض ها روز به روز به محوطه باستانی و طبیعی خورزنه بیشتر می شود و کوه­خواری و زمین­خواری، عرصه این محوطه را هر روز تنگتر و کوچکتر می کند. با این اقدام علاوه بر پاکسازی و توجه به اصول توسعه پایدار، تلاش ما این است که مسئولان به اهمیت و حفظ این محوطه توجه کنند و برای ثبت ملی آن اقدام کنند.

کوه خورزنه در سه کیلومتری شرق همدان، در میان چهار روستای حصار آقا شمسعلی(در غرب)، مزدقینه(درشمال)، کشین(در جنوب) و تفریجان(در شمال شرقی) واقع شده است.

همزمان با «روز جهانی غار پاک» غارهای کوه خورزنه همدان پاکسازی شد

ارتفاع این کوه از سطح دریا تقریبا2200 متر است و در فاصله 500 متری کوه به طرف غرب تپه شاه تهماسب قرار دارد(از آنجا که باستان شناسان بقایای سفالهای اطراف تپه را به دوره سلجوقی نسبت می دهند به نظر می رسد نام گذاری تپه ارتباطی به دوره صفوی و شاه تهماسب ندارد و دلیل دیگری دارد). شایان ذکر است این تپه تاریخی و گورستان اطراف آن به دلیل بی توجهی مسئولان و حفاری های غیرمجاز در حال نابودی است.

کوه خورزنه با غارهای پیدا و پنهان و طبیعت کم نظیر و نیز منطقه ای که تا دهه هفتاد جزء منابع طبیعی بوده، زیستگاه و پناهگاه  گونه های جانوری  بسیاری بود اما با رشد سکونت گاه های شهری و روستایی اطراف و تهدید و تصاحب اراضی توسط زمین خواران، این سرمایه ملی و زیستگاه طبیعی و همچنین گونه های جانوری اش مورد تهدید قرار گرفته است. امروزه دو تیره جغد، عقاب، خرگوش، روباه، شغال، جوجه تیغی، تشی  یا خارپشت، قمری و انواع پرندگان و خزندگان  و گونه های مختلف آفتاب پرست در این زیستگاه وجود دارد. حضور عشایر و شکارچیان تهدید دیگری است که زندگی این جانوران را در معرض خطر قرار داده است. در اطراف خورزنه سنگواره و فسیل به وفور یافت می شود.

در قسمت فوقانی کوه(جبهه جنوبی) سه غار وجود دارد غار شماره یک، در اثر بمباران هوایی ارتش عراق تخریب شده و دهانه ورودی آن با ریزش چند لاشه سنگ پوشیده شده است. غار دوم در فاصله اندکی از غار اول و هم سطح غار شماره یک واقع شده است.

همزمان با «روز جهانی غار پاک» غارهای کوه خورزنه همدان پاکسازی شد

غار دوم که از دو غار دیگر کوچکتر است هم سطح با غار اول، با فاصله تقریبی دویست متری به طرف شرق است وعمق چندانی ندارد. اما چهارمین و مهم­ترین غار پایین­تر از آن دو قرار دارد، دهانه غار بیش از ده متر عرض و دو و نیم متر ارتفاع دارد و درون آن مانند تالار بزرگی است، سطح غار با ریزش صدها تن شن و خاک پوشیده شده است و دیوارها و سقف آن توسط ساکنانش در دوره­های تاریخی مختلف بزرگتر و فراخ­ترشده به طوری که بقایای زخم تیشه ­ها هنوز خودنمایی می­ کند. غار پنجم در جنوب شرقی کوه خورزنه و انتهایی ترین  نقطه کوه واقع شده است و این غار دارای یک ستون بزرگ دستکند است. غار پنجم درگذشته  دارای یک چشمه آب بوده اما بر اثر ریزش خاک و لاشه سنگ  پر شده است.

همزمان با «روز جهانی غار پاک» غارهای کوه خورزنه همدان پاکسازی شد

از آنجا که این کوه از سنگ های رسوبی نرم تشکیل شده است، همواره در طول زمان در معرض حکاکی و علامت گذاری قرار داشته، بیشتر این علامت ها و نوشته ها متعلق به دوره های اخیر است. جالب ترین ویژگی خورزنه این است که در جای جای آن حکاکی و برآمدگی هایی به صورت دایره دیده می شود(نگارنده بیش از صد و بیست مورد آن را شناسایی و از آن عکسبرداری کرده است). این خورشید واره­ ها در قطرهای مختلف از ده سانتی متر تا یک و نیم متر، هم در داخل غارها و هم درسطح سنگ­ها در نقاط مختلف کوه دیده می­ شود.

برخی بر این باورند که این کنده کاری ها آثار به جا مانده از استخراج سنگ برای پایه ستون و یا سنگ آسیاب بوده است. اما در هیچ جای شهر همدان و اطراف آن پایه ستونی از این جنس سنگ دیده نشده است. از سوی دیگر سنگ این کوه به دلیل نرمی برای پایه ستون مناسب نیست و به نظر نمی رسد برای سنگ آسیاب نیز از این نوع سنگ استفاده شده باشد. اما با توجه به نام کوه که محل برآمدن خورشید است و اینکه پژوهشگران این منطقه را محل سکونت مهرپرستان دانسته ­اند و باورهایی نیز از آیین مهر در میان بومیان این منطقه وجود دارد، پرسش هایی از این دست پیش می آید که آیا این دایره ها ارتباطی با نام کوه و آیین مهر دارد و یا اینکه نگاره ها کاربرد ستاره شناسی و سنجش زمان داشته اند و یا از نمادهای جادویی پیش از به وجود آمدن مذاهب و ادیان در دوره غارنشینی بوده است؟

همزمان با «روز جهانی غار پاک» غارهای کوه خورزنه همدان پاکسازی شد

انتظار می رود با توجه به دارا بودن ظرفیت های طبیعی و باستانی و تهدید های موجود هر چه سریعتر این محوطه در فهرست آثار ملی قرار گیرد و از دست درازی افراد سودجو و نهادهای مختلف در امان بماند.

خبرنگار: حسین زندی

http://www.entekhabkhabar.ir/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=5050,1


برچسب ها: پاکسازی غار خورزنه ، غارهای کوه خورزنه ، محیط زیست همدان ،

یکشنبه 5 مهر 1394

«معرف- زوجی»؛ گنبد همدان

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،توسعه پایدار ،زیست بوم ،

«معرف- زوجی»؛ گنبد همدان

نویسنده: حسین زندی همدان‌ـ خبرنگارهمشهری
همدان در شمار 13 استان کشور است که دارای حوزه «معرف – زوجی» است. پروژه‌های معرف- زوجی، طرح‌های آزمایشگاهی و پژوهشی هستند که برای بررسی فیزیوگرافی، هیدرولوژی، زمین شناسی، خاک‌شناسی، ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی یک منطقه طراحی می‌شوند.
1394/07/05
همدان در شمار 13 استان کشور است که دارای حوزه «معرف – زوجی» است. پروژه‌های معرف- زوجی، طرح‌های آزمایشگاهی و پژوهشی هستند که برای بررسی فیزیوگرافی، هیدرولوژی، زمین شناسی، خاک‌شناسی، ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی یک منطقه طراحی می‌شوند.
حوزه «معرف- زوجی» گنبد همدان در فاصله 35 کیلومتری جنوب شهرستان همدان واقع شده است. مساحت این حوزه حدود 445 هکتار است که به 3 بخش شاهد، معرف و نمونه تقسیم شده است. مطالعه اجرایی این طرح از سال 75 آغاز شده و طرح توجیهی حوزه در سال 77 تهیه شده و از سال 84 به بهرهبرداری رسیده است.
 هدف از ایجاد این حوزه مطالعه و بررسی شرایط و ظرفیت‌های آبخیزداری استان‌های همدان و مرکزی است که از نظر اقلیم در یک رده قرار می‌گیرد و در برخی موارد اقلیمی زمینه مشترک دارند.
 در مراسم بازدید از ایستگاه تحقیقاتی «معرف– زوجی» گنبد همدان که با حضورجمعی از اصحاب رسانه، کارشناسان وکارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیز‌داری استان انجام شد، معاون آبخیز‌داری اداره کل منابع طبیعی استان گفت: در اداره کل منابع طبیعی استان 4 معاونت وجود دارد که یکی از آن‌ها، معاونت‌ آبخیز‌داری است.
این معاونت هم شامل 3 اداره مطالعات، امور اجرایی و ارزیابی است. اداره اجرایی به مسائل سازه‌ای، بیومکانیکی و بیولوژیکی ورود پیدا می‌کند، پژوهش‌ها و بررسی‌های اولیه برعهده اداره مطالعات است و اداره ارزیابی معرف- زوجی، لغزش‌ها را پی می‌گیرد و بانک اطلاعاتی را تهیه می‌کند که سپس در اختیارستاد سازمان قرار می‌گیرد.
مهندس «سعید رسولی» افزود: داده‌های این سازه در حوزه آبخیزداری باید در جایی تبدیل به عدد و رقم شوند و این وظیفه برعهده مجموعه معرف- زوجی است. دوستان ما در این مرکز کانالیزه‌کردن مسائل را برعهده دارند.
 نتیجه‌ای که ما در حوزه معرف- زوجی گنبد به دست می‌آوریم، در سازمان مطالعه و پایش می‌شود و با 12 حوزه دیگر معرف- زوجی در سراسر کشور مقایسه و بررسی می‌شود تا مطالعه متعادلی به دست آید.
او ادامه داد: مسأله مهم ما مشارکت‌های اجتماعی است و به کمک اصحاب رسانه در تلاش هستیم که از ظرفیت‌های مردمی در آبخیز‌داری استفاده کنیم، چرا که هم اعتبار دولت محدود است و هم نیروی کافی برای همه مناطق نداریم. انتظار ما این است که این موارد اطلاع‌رسانی شود و مردم با این طرح‌ها همکاری کنند.رسولی با تأکید بر ضرورت ادامه طرح به تأمین اعتبار در سال 94 اشاره کرد و گفت: در سال جاری اعتباری حدود 350 میلیون تومان برای ادامه اجرای عملیات حوزه در نظر گرفته شده است. با تکمیل این ایستگاه در استان ارائه اطلاعات مناطق سردسیر کشور قابل دسترس خواهد بود.
 
استان پیشرو در آبخیزداری
کارشناس معرف- زوجی معاونت آبخیزداری استان نیزگفت: اولین ایستگاه حوزه آبخیزداری کشور پس از تهران در استان زنجان ساخته شد. همدان از نخستین استان‌های کشور است که طرح معرف- زوجی در آن اجرا شده است و از پیشروترین استان‌ها در این زمینه است.
«فاطمه پورحسین» افزود: هدف از راه‌اندازی چنین حوزه‌هایی این است که ما نیاز داریم از یک سری داده طبیعی در حوزه آبخیزداری اطلاعات جمع کنیم، چراکه ما در این حوزه نسبت به یک سری عارضه‌ها و عناصر شناخت کافی نداریم. منابع آب، ‌خاک‌شناسی و آب و هوا مهم‌ترین کارکرد این ایستگاه‌ها برای ارزیابی مناطق است تا ما متوجه شویم عملیاتی که در این منطقه انجام می‌دهیم، توجیه اقتصادی دارد یا نه؟ یا بر پایه توسعه پایدار است یا خیر؟ پورحسین در ادامه گفت: ساخت ایستگاه معرف- زوجی، باعث کمک به دانشجویان و دانش‌پژوهان در زمینه‌های مختلف شده است و پایان‌نامه‌های دانشجویی بسیاری با توجه به اطلاعات این منطقه در حوزه زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، ژئومورفولوژی و آبخیزداری نوشته شده است.پورحسین به استفاده سایر نهادها از حوزه معرف- زوجی گنبد همدان اشاره کرد و گفت: علاوه بر اداره منابع طبیعی نهادهایی مثل سازمان جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی، معاونت برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از این حوزه و اطلاعات به‌دست‌آمده در آن استفاده می‌کنند.
 


برچسب ها: همشهری همدان ، معرف زوجی گنبد ، منابع طبیعی همدان ، آبخیز داری همدان ،

سازی غارهای کوه خورزنه همدان هم‌زمان با روز جهانی غار پاک

» سرویس: استان ها - همدان

علاقه‌مندان به محیط‌زیست و اعضای تشکل‌های غیردولتی همدان 5 غار از غارهای کوه خورزنه را پاکسازی و زباله‌های جمع‌آوری شده را به مراکز تجمیع پسماند شهری حمل کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه‌ی همدان و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان همدان، سمن‌های زیست‌محیطی استان از جمله انجمن توسعه‌ی محلی بهارستان، کمیته‌ی محیط‌زیست کانون قلم همدان، نبض سبز حیات و انجمن پویشگران سفر پاک در این برنامه که به‌مناسبت روز جهانی غار پاک برگزار شد، مشارکت داشتند.

نماینده‌ی موسسه‌ی توسعه‌ی علمی بهارستان در این‌باره گفت: هرسال همزمان با روز جهانی غار پاک، غارنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت تلاش می‌کنند زباله‌های غارها را پاکسازی کنند و اهمیت پاکیزگی و پاسداری از غارها را به گوش دیگران برسانند. در ایران نیز گروه‌های غارنوردی، کوهنوردی و فعالان محیط زیست به مناسبت این روز اقدام به پاکسازی غارها می‌کنند.

"حسین زندی" افزود: علت انتخاب غارهای کوه خورزنه برای پاکسازی از طرف تشکل‌های غیردولتی این است که تعرض‌ها روز به روز به محوطه باستانی و طبیعی خورزنه بیشتر می‌شود و کوه‌خواری و زمین‌خواری عرصه این محوطه را هر روز تنگ‌تر و کوچک‌تر می‌کند، با این اقدام علاوه بر پاکسازی و توجه به اصول توسعه پایدار، تلاش ما این است که مسئولان به اهمیت و حفظ این محوطه توجه کنند و برای ثبت ملی آن اقدام کنند.

غار خورزنه همدان

کوه خورزنه در سه کیلومتری شرق همدان، در میان چهار روستای حصار آقا شمسعلی(در غرب)، مزدقینه(در شمال )، کشین(در جنوب) و تفریجان(در شمال شرقی) واقع شده است.

ارتفاع این کوه از سطح دریا تقریبا 2200 متر است و در فاصله 500 متری کوه به طرف غرب تپه شاه طهماسب قرار دارد (از آنجا که باستان‌شناسان بقایای سفال‌های اطراف تپه را به دوره سلجوقی نسبت می‌دهند به نظر می‌رسد نام‌گذاری تپه ارتباطی به دوره صفوی و شاه طهماسب ندارد و علت دیگری دارد).

شایان ذکر است این تپه تاریخی و گورستان اطراف آن به علت بی‌توجهی مسئولان و حفاری‌های غیرمجاز در حال نابودی است.

کوه خورزنه با غارهای پیدا و پنهان وطبیعت کم‌نظیر و نیز منطقه‌ای که تا دهه 70 جزو منابع طبیعی بوده، زیستگاه و پناهگاه گونه‌های جانوری بسیاری بود اما با رشد سکونتگاه‌های شهری و روستایی اطراف و تهدید و تصاحب اراضی توسط زمین‌خواران، این سرمایه ملی و زیستگاه طبیعی و هم‌چنین گونه‌های جانوری‌اش مورد تهدید قرار گرفته است.

امروزه دو تیره جغد، عقاب، خرگوش، روباه، شغال، جوجه‌تیغی، تشی یا خارپشت، قمری و انواع پرندگان و خزندگان و گونه‌های مختلف آفتاب‌پرست در این زیستگاه وجود دارد. حضور عشایر و شکارچیان تهدید دیگری است که زندگی این جانوران را در معرض خطر قرار داده است. در اطراف خورزنه سنگ‌واره و فسیل به وفور یافت می‌شود.

در قسمت فوقانی کوه(جبهه جنوبی) سه غار وجود دارد؛ غار شماره یک در اثر بمباران هوایی ارتش عراق تخریب شده و دهانه ورودی آن با ریزش چند لاشه سنگ پوشیده شده است. غار دوم در فاصله اندکی از غار اول و هم سطح غار شماره یک واقع شده است. غار دوم که شامل دو غار دیگر کوچک‌تر است همسطح با غار اول، با فاصله تقریبی 200 متری به طرف شرق است و عمق چندانی ندارد، اما چهارمین و مهم‌ترین غار پایین‌تر از آن دو قرار دارد، دهانه غار بیش از 10 متر عرض و 2.5 متر ارتفاع دارد و درون آن مانند تالار بزرگی است، سطح غار با ریزش صدها تن شن و خاک پوشیده شده است و دیوارها و سقف آن توسط ساکنانش در دوره(‌unnamed 6)های تاریخی مختلف بزرگتر و فراخ‌ترشده به طوری که بقایای زخم تیشه‌ها هنوز خودنمایی می‌کند. غار پنجم در جنوب شرقی کوه خورزنه و انتهایی‌ترین نقطه کوه واقع شده و دارای یک ستون بزرگ دستکند است. غار پنجم درگذشته دارای یک چشمه آب بوده اما براثر ریزش خاک و لاشه سنگ پر شده است.

از آنجا که این کوه از سنگ‌های رسوبی نرم تشکیل شده است، همواره در طول زمان در معرض حکاکی و علامت‌گذاری قرار داشته، بیشتر این علامت‌ها و نوشته‌ها متعلق به دوره‌های اخیر است. جالب‌ترین ویژگی خورزنه این است که در جای جای آن حکاکی و برآمدگی‌هایی به صورت دایره دیده می‌شود(نگارنده بیش از 120 مورد آن را شناسایی و از آن عکس‌برداری کرده است) این خورشیدواره‌ها در قطرهای مختلف از 10 سانتیمتر تا یک متر یا 1.5 متر، هم در داخل غارها و هم درسطح سنگ‌ها در نقاط مختلف کوه دیده می‌شود.

برخی بر این باورند که این کنده‌کاری‌ها آثار به جا مانده از استخراج سنگ برای پایه ستون و یا سنگ آسیاب بوده است اما در هیچ جای شهر همدان و اطراف آن پایه ستونی از این جنس سنگ دیده نشده است. از سوی دیگر سنگ این کوه به علت نرمی برای پایه ستون مناسب نیست و به نظر نمی‌رسد برای سنگ آسیاب نیز از این نوع سنگ استفاده شده باشد اما با توجه به نام کوه که محل برآمدن خورشید است و این‌که پژوهشگران این منطقه را محل سکونت مهرپرستان دانسته‌اند و باورهایی نیز از آیین مهر در میان بومیان این منطقه وجود دارد، پرسش‌هایی از این دست پیش می‌آید که آیا این دایره‌ها ارتباطی با نام کوه و آیین مهر دارد و یا این‌که نگاره‌ها کاربرد ستاره‌شناسی و سنجش زمان داشته‌اند و یا از نمادهای جادویی پیش از به وجود آمدن مذاهب و ادیان در دوره غارنشینی بوده است؟

http://isna.ir/fa/news/94070402064/پاکسازی-غارهای-کوه-خورزنه-همدان-هم-زمان-بابرچسب ها: خورزنه ، پاکسازی غارهای همدان ، روزجهانی غار پاک در همدان ، غارهای خورزنه ،

پنجشنبه 2 مهر 1394

تئاتر خیابانی هنر را به میان مردم می‌برد

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :روزنامه همشهری ،

تئاتر خیابانی هنر را به میان مردم می‌برد

نویسنده: حسین زندی همدان - خبرنگار همشهری
تئاتر خیابانی هنر را به میان مردم می‌برد
نمایش «توبگو، توچی» در بخش خیابانی بیست دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اجرا خواهد شد...
1394/07/01
  نمایش «توبگو، توچی» در بخش خیابانی بیست دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اجرا خواهد شد.
داستان نمایش از این قرار است که سهند، شخصیت اصلی نمایش، یک روز تصمیم می‌گیرد به مدرسه نرود و به جای آن برای نفس‌کشیدن به پارک برود و با مردمی که در پارک حضور دارند، درد دل کند، به این دلیل که پدر و مادر سهند به خواسته‌ها و علایق او اهمیت نمی‌دهند. پدر و مادر سهند کارهایی را که خودشان نتوانستند انجام دهند، به او تحمیل می‌کنند. اما سهند این کارها را دوست ندارد انجام دهد.
«توبگو، توچی» دربخش خیابانی همراه با 7 نمایش پذیرفته شده در بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان رقابت خواهد کرد. «بهداد بلیغ‌فر» کارگردان این نمایش در گفت‌و‌گو با همشهری درباره این نمایش سخن می‌گوید.
 • نمایش تو بگو تو چی اولین تجربه شما به عنوان کارگردان است؟
بله این بار اول است که به عنوان کارگردان در جشنواره بین‌المللی حضور دارم اما در 5 دوره قبل این جشنواره به عنوان بازیگر حضور داشتم. در جشنواره بیستم به عنوان بازیگر نقش اول مرد برای بازی در نمایش‌های «پادشاه خوابش می‌آید» و «من و برادرم اقبال» تندیس جشنواره را به دست آوردم. در کارهایی مانند «دوست من گولاخوف»، «3+1» و «ستاره‌های جیبی» هم در جشنواره‌های پیشین به ایفای نقش پرداختم.
 • ایده نمایش «تو بگو، تو چی» چگونه شکل گرفت؟
امسال بر اساس تصور خودم و مطالعات در زمینه‌های هنجارها و قانون‌هایی که پدر و مادرها برای فرزندان خود تعیین می‌کنند اما خودشان آن هنجارها را رعایت نمی‌کنند، شروع کردم به نوشتن نمایشنامه و به جشنواره فرستادم. خوشبختانه پذیرفته شد، بازیگران را انتخاب کردم، تمرین‌ها شروع شد و وقتی فیلم کار را به دبیرخانه فرستادیم در بین 8 نمایش انتخاب شد.
 • اخیرا نویسندگان و کارگردانان کودک و نوجوان به طنز اقبال بیشتری نشان می‌دهند نمایش شما چقدر به این نوع نمایش نزدیک است؟
فضای نمایش من آکنده از طنز است و اعتقاد دارم اگر زمانی پیامی را بخواهیم به مخاطب انتقال دهیم ، در قالب طنز باشد اثرآن بیشتر است و وقتی با خندیدن باشد در ذهن تماشاگر ماندگار تر است. من بر این باورم که مسایل جدی را هم با بیان طنز راحت‌تر و سریع‌تر می‌توان به مخاطب رساند.
 • برخی از اهالی تئاتر معتقدند حضور جشنواره بین‌المللی در همدان، همه توجه را متوجه تئاتر کودک و نوجوان کرده شما چطور به این قضیه نگاه می‌کنید؟
سوال خیلی خوبی است. من به عنوان بازیگر کودک و نوجوان جا افتاده‌ام و اگر بخواهم به کار بزرگسال و یا ملودرام وگونه‌های دیگر تئاتر وارد شوم شاید به راحتی نتوانم. اما گویی که بخش قابل توجهی از کارگردانان حوزه‌های دیگر هم به سمت کار کودک و نوجوان آمده‌اند این به خودی خود بد نیست و به دلیل حضور جشنواره تئاتر در همدان شور و شوقی در تئاتری‌های همدان به وجود آمده و هرکس توانایی خود را به رخ می‌کشد. اما در عین حال باید تدابیری را اندیشید تا تئاتر بزرگسال ما به این حوزه کشانده نشود متاسفانه ما چندین سال است که جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از دست داده‌ایم و کاری از همدان در این جشنواره شرکت نمی‌کند. کار جدی در حوزه بزرگسال نمی‌بینیم و اگر کاری هم اجرا می‌شود با سالن خالی مواجه هستیم. اما تئاتر کودک و نوجوان به دلیل پیوستگی و تبلیغات جای خود را پیدا کرد.
 • امسال حضور نمایش‌های همدان را در جشنواره چگونه می‌بینید؟
نسبت به سال‌های گذشته بسیار خوب است. در آستانه جشنواره 8 نمایش به صورت پی در پی و گاهی همزمان اجرا شد. آن قدر استقبال خوب بود که برخی اجراها تمدید شد. این در سال‌های گذشته ممکن نبود و امسال بی‌سابقه است. ای کاش مسئولان ما، کارگردانان ما و متولیان ما در این شهر به این فکر بودند که تئاتر بزرگسال را هم نجات دهند. ما سال‌هایی در تئاتر استان داشتیم که بزرگانی چون عباس شیخ بابایی، محمدعلی مهیمنی، صادق آشورپور و استادان دیگر در جشنواره بین المللی فجر کار اجرا می‌کردند اما امروز اصلا حضور نداریم.
 • انتخابی که کرده‌اید تئاتر خیابانی است. تئاتر خیابانی در همدان اجرای دائمی ندارد و منتهی می‌شود به 3 اجرای جشنواره، برای این‌که بشود از تئاتر خیابانی هم درآمدزایی کرد و این نوع نمایش را پس از جشنواره اجرا کرد و به درون جامعه برد چه کار باید کرد؟
من اولین کاری که کردم تمرین‌ها را در فضای باز انجام دادم. در حالی که همه نمایش‌ها در پلاتوها تمرین می‌شد. اما ما خارج از سالن پلاتو کارکردیم. این کار به نفع بازیگر هم هست، با تماشاگر آشنا می‌شود و این باعث می‌شود استرس بازیگر از بین برود. وقتی در تمرین‌ها مردم می‌آیند و کار را تماشا می‌کنند با این گونه تئاتر آشنا می‌شوند. ما در روز تمرین نهایی و فیلم‌برداری 150 تماشاگر داشتیم. ما باید از خودمان شروع کنیم. اگر منتظر باشیم دیگران وارد صحنه بشوند نتیجه‌ای ندارد. من مطمئن هستم تئاتر خیابانی هم برای تماشاگران ما ناشناخته نخواهند ماند.
نمایش «تو بگو، تو چی» در بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان حضور خواهد داشت و با بازیگرانی چون پیمان زندی، یاسر محمدی، مسعود کیانی، رضا شریفی، محمد طلایی و بهداد بلیغ فر به اجرای عمومی خواهد رفت.
http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Hamedan/Contents/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF


برچسب ها: همشهری همدان ، تئاتر همدان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic